Akide

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi?

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi? Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm durimi gjatë sprovës apo falenderimi ndaj mirësive? Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve ndërsa ibn Kajjim el xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve […]

Lutja e profetit Jusuf alejhi selam

“Zoti im, ti më dhurove pushtet dhe më mësove komentimin e ëndrrave, ti je ai që u dhe formë qiejve dhe tokës, ti je përkrahësi im në këtë jetë dhe në tjetrën. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët!” (Jusuf : 101) Dobitë: 1. “Ndërsa të mirat e Zotit tënd […]

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe Autor: Abdurrazzak ibn Abdulmuhsin el Bedr (Allahu e ruajtë dhe na bëftë dobi me të) Me emrin e Allahut Mëshirëplotit të Gjithmëshirshmit. Me të vërtetë lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të veteve […]

Tri çështjet për të cilat njeriu do të pyetet në varrin e tij

Kjo është një broshurë e shkurtër në lidhje me akiden e muslimanit me argumente nga Kurani dhe Suneti autentik. E përpiluar me formë të thjeshtë në metodën pyetje-përgjigje. Allahun e lus që ta pranojë me një pramim të mirë dhe ta bëjë atë prej dijes së dobishme, shpërblimi i së cilës vazhdon dhe pas vdekjes! […]

Pse feja Islame u quajt me këtë emër?

Pyetje: Pse feja Islame u quajt me këtë emër? Përgjigja: Sepse ai i cili hyn në këtë fe, i është nënshtruar Allahut dhe ia ka dorëzuar veten Atij. Ashtu sikurse i është nënshtruar çdo gjëje prej ligjeve që vijnë nga Allahu dhe i derguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të). Allahu […]

Disa çështje rreth Akides Islame (besimit) – Pjesa e parë-

Kjo është një broshurë e shkurtër në lidhje me akiden[1] e muslimanit me argumente nga Kurani dhe Suneti autentik.[2] E përpiluar me formë të thjeshtë në metodën pyetje-përgjigje. Allahun e lus që ta pranojë me një pramim të mirë dhe ta bëjë atë prej dijes së dobishme, shpërblimi i së cilës vazhdon dhe pas vdekjes! […]

Besimtarët, kanë për ta parë Zotin në botën e amshueshme

Pasuesit e Sunetit dhe xhematit (ehlus-sunneh uel-xhemah) besojnë se kënaqësia më e madhe që do përjetojnë banorët e Xhenetit është shikimi te Zoti i tyre në botën Tjetër me sytë e tyre. Ata e vizitojnë Atë, Ai do u flasë atyre dhe ata do i flasin Atij. Allahu Lartësuar thotë: “Atë ditë, disa fytyra do […]