Akide

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dobi madhore në shpjegimin e fjalës së Teuhidit

Dobi madhore në shpjegimin e fjalës së Teuhidit Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetëm pa ortak, si dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahit qofshin mbi të, […]

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote?

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote? Dhe kush është sihariqi që i jepet besimtarit të devotshëm në jetën e përtejme? Allahu thotë: ”Atyre u takon sihariqi në këtë jetë dhe në jetën tjetër” D.M.TH. Për ta janë dy sihariqe, një sihariq në këtë jetë dhe një tjetër në jetën […]

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi?

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi? Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm durimi gjatë sprovës apo falenderimi ndaj mirësive? Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve ndërsa ibn Kajjim el xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve […]

Lutja e profetit Jusuf alejhi selam

“Zoti im, ti më dhurove pushtet dhe më mësove komentimin e ëndrrave, ti je ai që u dhe formë qiejve dhe tokës, ti je përkrahësi im në këtë jetë dhe në tjetrën. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët!” (Jusuf : 101) Dobitë: 1. “Ndërsa të mirat e Zotit tënd […]

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe Autor: Abdurrazzak ibn Abdulmuhsin el Bedr (Allahu e ruajtë dhe na bëftë dobi me të) Me emrin e Allahut Mëshirëplotit të Gjithmëshirshmit. Me të vërtetë lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të veteve […]

Tri çështjet për të cilat njeriu do të pyetet në varrin e tij

Kjo është një broshurë e shkurtër në lidhje me akiden e muslimanit me argumente nga Kurani dhe Suneti autentik. E përpiluar me formë të thjeshtë në metodën pyetje-përgjigje. Allahun e lus që ta pranojë me një pramim të mirë dhe ta bëjë atë prej dijes së dobishme, shpërblimi i së cilës vazhdon dhe pas vdekjes! […]