Akide

Lutja e profetit Jusuf alejhi selam

“Zoti im, ti më dhurove pushtet dhe më mësove komentimin e ëndrrave, ti je ai që u dhe formë qiejve dhe tokës, ti je përkrahësi im në këtë jetë dhe në tjetrën. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët!” (Jusuf : 101) Dobitë: 1. “Ndërsa të mirat e Zotit tënd […]

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe Autor: Abdurrazzak ibn Abdulmuhsin el Bedr (Allahu e ruajtë dhe na bëftë dobi me të) Me emrin e Allahut Mëshirëplotit të Gjithmëshirshmit. Me të vërtetë lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të veteve […]

Tri çështjet për të cilat njeriu do të pyetet në varrin e tij

Kjo është një broshurë e shkurtër në lidhje me akiden e muslimanit me argumente nga Kurani dhe Suneti autentik. E përpiluar me formë të thjeshtë në metodën pyetje-përgjigje. Allahun e lus që ta pranojë me një pramim të mirë dhe ta bëjë atë prej dijes së dobishme, shpërblimi i së cilës vazhdon dhe pas vdekjes! […]

Pse feja Islame u quajt me këtë emër?

Pyetje: Pse feja Islame u quajt me këtë emër? Përgjigja: Sepse ai i cili hyn në këtë fe, i është nënshtruar Allahut dhe ia ka dorëzuar veten Atij. Ashtu sikurse i është nënshtruar çdo gjëje prej ligjeve që vijnë nga Allahu dhe i derguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të). Allahu […]

Disa çështje rreth Akides Islame (besimit) – Pjesa e parë-

Kjo është një broshurë e shkurtër në lidhje me akiden[1] e muslimanit me argumente nga Kurani dhe Suneti autentik.[2] E përpiluar me formë të thjeshtë në metodën pyetje-përgjigje. Allahun e lus që ta pranojë me një pramim të mirë dhe ta bëjë atë prej dijes së dobishme, shpërblimi i së cilës vazhdon dhe pas vdekjes! […]

Besimtarët, kanë për ta parë Zotin në botën e amshueshme

Pasuesit e Sunetit dhe xhematit (ehlus-sunneh uel-xhemah) besojnë se kënaqësia më e madhe që do përjetojnë banorët e Xhenetit është shikimi te Zoti i tyre në botën Tjetër me sytë e tyre. Ata e vizitojnë Atë, Ai do u flasë atyre dhe ata do i flasin Atij. Allahu Lartësuar thotë: “Atë ditë, disa fytyra do […]

Largimi i dijes është prej shenjave të kiametit

Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Prej shenjave të Kiametit janë: ngritja (humbja) e dijes, përhapja e injorancës, konsumimit të alkoolit dhe përhapja (shfaqja) e kurvërisë.” Shejh Zejd el-Medkhalij (Allahu e mëshiroftë!): Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka sqaruar se dituria fetare do […]

Lutja (duaja) më e mirë dhe sekreti i saj

Duaja më e mirë dhe sekreti i saj. Profeti alejhi selam thotë: “Më e mira dua është: El-Hamdulilah (Lëvdatat i takojnë Allahut)” e transmeton Tirmidhiu, Ibn Maxhe dhe e saktëson sheikh Albani. Ibn El-Kajim -Allahu e mëshiroftë- në librat e tij tregon: Është pyetur Sufjan bin Ujejne: Pse e ka quajtur dua (lutje) kur nuk […]