Fikh

Ndërrimi i çorapeve para se të marrësh mes’h

Pyetje: Mora abdes dhe vesha çorapet pastaj i hoqa ato, dhe kur u kujtova se do më duhen për mes’h i vesha prapë. A quhet mes’hi mbi këto çorape? Përgjigje: Dihet se veshja e çorapeve për atë që do t’iu japë mes’h atyre, duhet të jetë pas një abdesi të plotë me larje të pjesëve […]

Agjërimi i gjashtë ditëve pas muajit të Ramazanit

Transmetohet nga Ebu Ejubi (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve nga muaji Sheual, është njësoj sikur ka agjëruar gjithë kohën (vitin).” Ebu Ejubi e pyeti: “Çdo ditë është e barabartë me dhjetë ditë?!” Ai (sal-lAllahu alejhi […]

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar. Namazi ka një pozitë të shenjtë, e cila qëndron mes namazliut dhe Zotit të tij të vërtetë të Cilin e adhuron. Brenda namazit ai përsërit zotimet, detyrimet dhe pohimet që mishërohen në dëshminë e shehadetit: La ilahe il-lAllah, Muhamedun Resulullah (Nuk ka të adhuruar të vërtetë përpos Allahut […]

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin. Transmetohet nga Zejd ibn Halid el-Xhuheni se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush i jep iftar një agjëruesi do të ketë një shpërblim të ngjashëm me të tijin, pa i zvogëluar aspak shpërblimin agjëruesit (që i dha iftarin).” Transmeton […]

Namazi i teravive është prej veçorive të Ramazanit

Namazi i teravive është prej veçorive të muajit Ramazan, dhe në të përmblidhen: 1. Leximi i Kuranit (nga imami) dhe dëgjimi i tij (nga xhemati). Dëgjuesi i vëmendshëm ka të njëjtin shpërblim si ai që e lexon, siç ka thënë Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë). 2. Dhikri dhe tesbihu. 3. Kërkimi i faljes (istigfari). […]

A prishet agjërimi nëse ha apo pi nga harresa?

Falënderimi i takon Allahut! Kur harron dhe ha diçka gjatë agjërimit kjo nuk e prish atë dhe agjërimi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm. Në fund të sures el-Bekare Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim!” El-Bekare 2:286. Është transmetuar në një hadith të […]

Era e gojës së agjëruesit

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Pasha Atë në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit! Me të vërtetë, era e gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se aroma e miskut.” Transmeton Buhariu. Dobitë e hadithit: E para: Betimi në Allahun. Njeriu është i obliguar të betohet […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]