dhikri

Qëndrimi aty ku nuk përmendet Allahu

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Nuk ka fjalë që ai (njeriu) të nxjerrë nga goja veçse për të është një vëzhgues pranë tij i gatshëm (për ta shënuar atë).” | Surja Kaf: 18 | Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: […]