Tezkije

Sa i kushtojnë rëndësi përkujdesjes ndaj prindërve?

Dijetari i madh Ibn Xheuzi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kam vënë re se djelmoshat e kohës sonë nuk i kushtojnë rëndësi përkujdesjes ndaj prindërve dhe nuk e shikojnë si çështje obligative prej obligimeve fetare. Ata çojnë zërin para baballarëve dhe nënave të tyre, sikur mos ta besonin se bindja ndaj tyre është prej obligimeve […]

Lutja (duaja) më e mirë dhe sekreti i saj

Duaja më e mirë dhe sekreti i saj. Profeti alejhi selam thotë: “Më e mira dua është: El-Hamdulilah (Lëvdatat i takojnë Allahut)” e transmeton Tirmidhiu, Ibn Maxhe dhe e saktëson sheikh Albani. Ibn El-Kajim -Allahu e mëshiroftë- në librat e tij tregon: Është pyetur Sufjan bin Ujejne: Pse e ka quajtur dua (lutje) kur nuk […]

Përgëzoji durimtarët

Falënderimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut, Një të Vetmit! Paqja, mëshira dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhamedin, pas të cilit nuk ka profet tjetër! E në vijim: Durimi është gjysma e besimit, është morali më fisnik me të cilin zbukurohet njeriu. Me anë të durimit njeriu bëhet i qëndrueshëm në rrugën e […]

Punët më të dashura tek Allahu i Lartësuar

Transmetohet nga Katadeh radijAllahu anhu; nga Një burrë prej Khath’amit (fis arab) se ka thënë: Shkova te Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ndërkohë që ai ishte me një grup sahabësh dhe i thashë: Ti je ai që pretendon se je i Dërguari i Allahut? Tha: “Po.” Tha: Thashë: O i Dërguari i Allahut! Cila nga […]

Ëndrra e shejkh Ebu Islamit për shejkh Albanin – Allahu i mëshiroftë!

U bë dhe shejkhu ynë për rahmet! O Allah na mëshiro edhe ne kur të shkojmë atje ku kanë shkuar ata! Thotë shejkh Ebu Islami – Allahu e mëshiroftë – në librin e vet: “Besimi së pari, sikur ta dinit” (1/19-20) : “Ky është një përgëzim që ua përcjell të gjithë atyre që e duan […]

Kështu fillon agonia e vdekjes tënde, o i përkushtuar (ndaj fesë)

-Memoria jote, filloi ti harrojë dhikret e mëngjesit, të mbrëmjes dhe të gjumit! -Sunetet e rregullta tashmë janë braktisur dhe s’kanë mbetur veç suneteve të sabahut, ndërsa ditët e tjera të kalojnë pa falur asnjë sunet. -Nuk posedon asnjë plan program për leximin e Kuranit, as namaz nate, as agjërim gjatë ditës. -Për sadakanë të […]

Përfitimet e mëdha të istigfarit

Përfitimet e mëdha të istigfarit. Erdhi një person tek imam Hasen el Basrij dhe iu ankua për varfërinë e tij dhe ai i tha: Kërkoji falje Allahut. (Thuaj: ‘Estaghfirullah’ shpesh). Dhe i erdhi një njeri tjetër e iu ankua se nuk kishte fëmijë. Dhe ai përsëri i tha edhe këtij: Kërkoji falje Allahut. I erdhi […]

Raste të mahnitshme që flasin për leximin e librave voluminozë në disa tubime

Leximi i librave voluminozë në disa tubime Dijetarët e kanë pasur zakon të uleshin në tubime të posaçme për të lexuar librat voluminozë në shkenca të ndryshme islame, sidomos librat e haditheve me zinxhir transmetuesish. Kësisoj njerëzit i merrnin këto libra me zinxhirin e tyre të transmetimit deri tek autori i librit. Ndonjëherë duke e […]