Akide

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i dhjetë: Kërkimi i suksesit prej Allahut të Madhëruar. Pjesa e pestë

Mësimi i dhjetë: Kërkimi i suksesit prej Allahut të Madhëruar. – Pjesa e pestë –   Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- pasi thekson se do të flasë për njësimin e Allahut apo Teuhidin, dhe pasi deklaron kapjen fort pas tij, thotë: [dhe suksesin e Allahut duke shpresuar]. Autori vjen me këtë shprehje për […]

Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje që rregullojnë jetën e njerëzve?

Pyetje: Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje (të caktuara nga njeriu) që rregullojnë jetën e njerëzve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Nevoja e njeriut për fe është më e madhe se nevoja e tij për diçka tjetër në jetë, sepse njeriu duhet të dijë atë që pëlqen Allahu dhe ato […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i nëntë: Besimi në Allahun. Pjesa e katërt

Mësimi i nëntë: Besimi në Allahun.  – Pjesa e katërt – Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me njësimin e Allahut apo teuhidin, thotë: [të kapur fort pas tij]. Autori me këto fjalë shpreh qëndrimin që duhet të mbajë besimtari në lidhje me njësimin e Allahut të Madhëruar apo teuhidin, sepse kapja […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i tetë: Besimi në Allahun. Pjesa e tretë

Mësimi i tetë: Besimi në Allahun. -Pjesa e tretë- Fjala e dytë e përmendur nën këtë temë nga autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- është fjala “Njësim”, apo “Teuhid”, siç njihet në gjuhën arabe në të cilën ka zbritur Kurani. Fjala “Njësim”, apo “Teuhid” është term me të cilin në Islam emërtohet besimi se Allahu […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i shtatë: Besimi në Allahun.  Pjesa e dytë

Mësimi i shtatë: Besimi në Allahun.   -Pjesa e dytë-  Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- në fillim të kësaj teme thotë: [Themi në lidhje me njësimin e Allahut, të kapur fort pas tij dhe suksesin e Allahut duke shpresuar….]. Në këtë fjali të tërheqin vëmendjen dy fjalë; fjala Allah dhe fjala njësim. dhe […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i gjashtë: Besimi në Allahun.

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i gjashtë: Besimi në Allahun   Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me këtë temë në përmbledhjen e tij të besimit, thotë: *** Themi në lidhje me njësimin e Allahut, të kapur fort pas tij dhe suksesin e Allahut duke shpresuar: 1 – Allahu është Një, pa ortak. […]

Çfarë nënkuptojmë me besimin në të Dërguarit e Zotit?

Çfarë nënkuptojmë me besimin në të Dërguarit e Zotit? Falënderimi i takon Allahut! Besimi në të Dërguarit e Zotit nënkupton katër gjëra: 1 – Besimi i rrënjosur se Allahu i dërgoi çdo kombi një të dërguar nga mesi i tyre, për t’i ftuar ata që të adhurojnë Allahun e Vetëm dhe të mos besojnë asgjë […]

A ka njerëz sot që jetojnë në xhenet?

Pyetje: A ka njerëz sot që jetojnë në xhenet? Apo të gjithë do të presin Ditën e Gjykimit para se të hyjnë në xhenet apo xhehenem? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Allahu e ka krijuar xhenetin dhe krijimi i tij ka përfunduar, kjo bazuar në hadithin kudsij në të cilin Allahu i Lartësuar thotë: “Unë […]