Metodologji

Analizë e mahnitshme nga Ibën Kajim el Xheuzije

Ibën Kajim el Xheuzije, Allahu e mëshiroftë, në librin “Miftah Dar es Seadeh” pohon se ndryshimi dhe përmirësimi lidhet në një formë të panegociueshme me gjendjen në të cilën jeton shpirti. Ai thotë: “Dituria e Zotit, të Fuqishmit dhe të Urtit, e kërkonte që shtypësi dhe zullumqari të ushqehet dhe të kënaqet në garancinë e […]

Shkrimi i librave është më i dobishëm se mësimdhënia

Shkrimi i librave është më i dobishëm se mësimdhënia. Si mendim të drejtë kam parë se dobia e shkrimeve është më e madhe se dobia e mësimdhënies me gojë. Kjo sepse unë mund t’ju flas një numri të caktuar nxënësish, por përmes shkrimeve unë flas me një numër të pallogaritshëm njerëzish që mbase edhe nuk […]

Nëse dëshiron të ftosh dikë në Islam nga duhet të fillosh dhe çfarë duhet t’i flasësh?

Nëse dëshiron të ftosh dikë në Islam nga duhet të fillosh dhe çfarë duhet ti flasësh? Falënderimi i takon Allahut! Thirrja e njerëzve për tek Allahu duhet të shoqërohet me urtësi, me këshilla të mira dhe butësi, larg vrazhdësisë, qortimeve dhe vërejtjeve. Thirrësit për tek Allahu duhet të përqëndrohen në çështjet më të rëndësishme dhe […]

Cilat janë veprat më të mira pas obligimeve?

Pyetje: Cilat janë veprat më të mira pas obligimeve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Shejhul-Islam Ibn Tejmijes i’u drejtua pyetja e mëposhtme: Me mirësi, Shejhu i cili ndoqi gjurmët e gjeneratave të mëparshme dhe ishte shembull për gjeneratat e mëvonshme, njeriun më të ditur që kam takuar ndonjëherë në lindje apo perëndim Tekiju-Din Ebu’l-Abas Ahmed […]

Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje që rregullojnë jetën e njerëzve?

Pyetje: Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje (të caktuara nga njeriu) që rregullojnë jetën e njerëzve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Nevoja e njeriut për fe është më e madhe se nevoja e tij për diçka tjetër në jetë, sepse njeriu duhet të dijë atë që pëlqen Allahu dhe ato […]

Nuk është obligim pasimi i një medh’hebi të caktuar

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajtë) thotë: E vërteta përsa i përket çështjes së pasimit të medh’hebit është ajo që thonë shumë prej hulumtuesve (dijetarëve): “I lejohet muslimanit që t’i adresohet njërit prej katër medh’hebeve, porse ky (adresimi i një medh’hebi) nuk është obligim për të.” I lejohet muslimanit t’i adresohet një prej medh’hebeve të […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e katërmbëdhjetë (2)

E pesta: Frika e madhe e profetëve prej Allahut të Madhëruar dhe kjo merret nga reagimi i Jahjës -alejhi selam-, sepse sa më shumë të shtohet dija aq më shumë shtohet frika. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë Allahun e kanë frikë dijetarët.” Suretu Fatir: 28. Ibn Abasi -radiallahu anhu- në komentimin […]

Njëzet porosi për atë që i fton njerëzit në Islam

1 – Nuk ka kundërshtim mes ftesës së muslimanëve dhe ftesës së jomuslimanëve. Të dyja janë dyer të mirësisë në prizmin ‘e më të rëndësishmes’. I suksesshëm është ai i cili mer pjesë në çdo të mirë. 2 – Thirrja e jobesimtarëve në Islam ka nevojë për dituri, urtësi dhe durim. Kjo rrugë nuk është […]