Metodologji

Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje që rregullojnë jetën e njerëzve?

Pyetje: Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje (të caktuara nga njeriu) që rregullojnë jetën e njerëzve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Nevoja e njeriut për fe është më e madhe se nevoja e tij për diçka tjetër në jetë, sepse njeriu duhet të dijë atë që pëlqen Allahu dhe ato […]

Nuk është obligim pasimi i një medh’hebi të caktuar!

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Them: E vërteta përsa i përket çështjes së pasimit të medh’hebit është ajo që thonë shumë prej hulumtuesve (dijetarëve): “I lejohet muslimanit që t’i adresohet njërit prej katër medh’hebeve. Porse ky (adresimi një medh’hebit) nuk është obligim për të.” I lejohet muslimanit t’i adresohet një prej medh’hebeve të njohura. […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam- Historia e katërmbëdhjetë (Pjesa 2)

E pesta: Frika e madhe e profetëve prej Allahut të madhëruar dhe kjo merret nga reagimi i Jahjës -alejhi selam- sepse sa më shumë të shtohet dija aq shumë shtohet frika. Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë frikë Allahun e kanë dijetarët” suretu Fatir: 28. Ibn Abasi -radiallahu anhu- në komentimin e […]

Njëzet porosi për atë që i fton njerëzit në Islam

  1 – Nuk ka kundërshtim mes ftesës së muslimanëve dhe ftesës së jomuslimanëve. Të dyja janë dyer të mirësisë në prizmin ‘e më të rëndësishmes’. I suksesshëm është ai i cili mer pjesë në çdo të mirë. 2 – Thirrja e jobesimtarëve në islam ka nevojë për; dituri, urtësi dhe durim. Kjo rrugë nuk […]

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe Autor: Abdurrazzak ibn Abdulmuhsin el Bedr (Allahu e ruajtë dhe na bëftë dobi me të) Me emrin e Allahut Mëshirëplotit të Gjithmëshirshmit. Me të vërtetë lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të veteve […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij, në moshën e rinisë, nga ndytësitë e injorancës

Nëntema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini, prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tone (alejhi selam) nga hisja e shejtanit dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Mënyra e mbajtjes së shënimeve gjatë leximit të një libri

Kur kërkuesi i diturisë hyn në rradhët e lexuesve dhe i bashkangjitet grupit të tyre, duhet patjetër të shfrytëzojë leximin e tij dhe ta menaxhojë mirë atë, në mënyrë që të përfitojë prej tij atë që shpreson dhe të mos e çojë dëm lodhjen e tij. Dhe nuk ka metodë më të dobishme për këtë […]

Njohje me llojet e leximit

Është e dobishme për kërkuesin e diturisë që të njihet me llojet e leximit dhe të zhvillojë aftësitë e tij, në mënyrë që të fitojë mjeshtëri të reja në fushën e leximit. Dhe në këtë lëmi ka shumë studime, por ne do të përmendim këtu disa çështje: 1. Së pari duhet të shikojmë llojin e […]