Namazi

Tekbiri fillestar

Tekbiri fillestar Shejh Mukbili (Allahu e mëshiroftë!): Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha personit (që u fal keq): “Kur të ngrihesh për të falur namaz, atëherë merr tekbir.” (Thuaj) Allahu Ekber. Ka prej dijetarëve që lejojnë të thuhet çdo fjalë tjetër e cila përmban madhërim (të Allahut). Porse ky (shqiptimi Allahu Ekber) është Suneti […]

Lutjet të cilat thuhen pas përfundimit të çdo namazi farz

Lutjet të cilat thuhen pas përfundimit të çdo namazi farz أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله Estagfirullah! Estagfirullah! Estagfirullah! I kërkoj falje Allahut! I kërkoj falje Allahut! I kërkoj falje Allahut! اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. Allahume Entes-Selamu ue Minkes-Selam, Teberakte ja dhel Xhelali uel Ikram! (O Allah! Ti […]

Forma e namazit

Tema: Forma e namazit Shejh Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): D.m.th. mënyra e kryerjes së tij me shtyllat, vaxhibet dhe mustehabet e tij. Namazi përbëhet nga fjalë dhe veprime të posaçme. Fillon me tekbir (thënien Allahu Ekber) dhe përfundon me dhënien e selamit. Sqarimi i tij ka ardhur në Sunet në fjalët dhe veprimet e […]

Namazi është pjesë e besimit

Namazi është pjesë e besimit Na ka treguar Amër bin Khalid se ka thënë: Na ka treguar Zuhejri se ka thënë: Na ka treguar Ebu Is’hak nga El-Bera se: “Kur Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem erdhi në Medine, ai qëndroi te gjyshërit e tij -apo ka thënë: te dajallarët e tij nga ensarët-. Ai sal-lAllahu […]

Disa dispozita lidhur me sutren ne namaz!

Disa dispozita lidhur me sutren ne namaz! – Është detyrë të pengohet ai që kalon mes namazliut dhe sutres së tij edhe nëse kalimtari është fëmijë. Këtë e themi duke u bazuar në hadithin e përgjithshëm ku i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Cilido që falet para diçkaje që e përdor […]

A i ngrejmë duart në namazin e xhenazes (në tekbiret që bëhen në të)?

Forma e namazit ka nevojë për argument të përcjellë (prej Profetit alejhis selam). Origjina është: mos-ngritja e duarve, nëse vjen argumenti, atëherë i ngrejmë duart. Me një shprehje tjetër: Për shembull: “Xhelsetul istirahah” Ulja e rehatimit (ajo që bëhet pas dy sexhdeve dhe para se të ngrihesh për në rekatin e dytë apo të katërt), […]

Namazi i vitrit

Namazi i vitrit është sunet i fortë. Profeti ﷺ e ka falur gjithmonë edhe kur ka qenë në udhëtim[1] dhe i ka inkurajuar njerëzit për faljen e tij. Transmetohet nga Aliu radijAllahu anhu se ai ka thënë: “Vitri nuk është i detyrueshëm ashtu si namazet e detyrueshme, por ai është sunet që e vendosi i […]

Namazi i taravive 11, 13 rekate, apo më shumë?

Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi Profetin tonë të dashur! Kjo çështje është shumë e qartë, por megjithatë po sjellim argumentet për atë se përse nuk bën të shtohet në namazin e natës më shumë se 11 ose 13 rekate, ndërsa për më pak se kaq nuk ka dyshim që […]