Author: Udha e Besimtarëve

Rezultati i diturise eshte vepra.Shkarko librin pdf

Titulli i librit “Rezultati i diturise eshte vepra” Autor: Dr Abdurrezak bin Abdulmuhsin el Bedr Përktheu nga arabishtja: Jeton Bozhlani Shkarko librin pdf Rezultati i diturise

Begatia gjendet te praktikimi i Sunetit

Begatia gjendet te praktikimi i Sunetit Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!)[1] thotë: “Mësoje veten me praktikimin e Sunetit, ngase në të ka begati.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Rëndësia e Sunetit në jetën e muslimanit dhe se ai është shpallje nga Allahu i Lartësuar. E dyta: Me të vërtetë Islami është Suneti dhe Suneti […]

Kodi i durimit.Liber pdf

Kodi i durimit Autori: Shejhul Islam Tekijudin Ahmed bin Tejmije 661 – 728 h (1263 – 1328) Përshtati në shqip: Edmond Ajdini SHKARKO LIBRIN PDF Kodi durimit

Suneti (tradita profetike) është shpallje nga Allahu i Lartësuar

Hassan bin Atijjeh[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Xhibrili alejhis-selam vinte tek i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me Sunet (i shpallte Sunetin) ashtu siç vinte me Kuran. Dhe ai mësonte atë (Sunetin) ashtu siç ia mësonte Kuranin.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: S’ka dyshim se Kurani dhe Suneti janë shpallje nga Allahu […]

Porosi të çmuara djalit.Liber pdf

Porosi të çmuara djalit. Imam el hafidh ebu el ferexh ibn xheuzi (551-630 h) Përshtati në shqip: Fatjon Isufi Shkarko ne celularin apo kompiuterin tuaj Porosi te çmuara djalit pdf

Pozita e sahabëve radijAllahu anhum

Hafidh Ibën Asakiri (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Përcillet nga Ebu Abdurrahman en-Nesai[1] (Allahu e mëshiroftë!) se ai është pyetur në lidhje me Muavije bin Ebu Sufjan, shokun e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, dhe tha: “Me të vërtetë Islami është si shtëpia që ka derë, ndërsa dera e Islamit janë sahabët. […]

Martesa e muslimanit

Zgjidhe fetare, të lumshin duart! Imam Abdullah bin el-Mubarak[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Njerëzit e kohës së injorancës martohen për shkak të prejardhjes, hebrenjte për shkak të pasurisë, të krishterët për shkak të bukurisë ndërsa ky umet për shkak të fesë.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Kundërshtimi i ithtarëve të librit qoftë dhe në […]

Tri këshilla nga të devotshmit

Tri këshilla nga të devotshmit Malik bin Dinar[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Njerëzit e devotshëm porositnin me tri gjëra: me burgosjen e gjuhës, me shtimin e istigfarit (kërkimin e faljes tek Allahu) dhe veçimin nga njerëzit.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Feja është këshillë dhe këshilla është prej fesë. Siç ka thënë i Dërguari […]