Agjërimi

Vlerat e muajit Muharrem

Vlerat e muajit Muharrem Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, bekimet dhe paqja qofshin mbi profetin tonë Muhamedin, vulën e Pejgamberëve dhe zotëriun e të Dërguarve, dhe mbi të gjithë familjen dhe shokët e tij! Muaji i Allahut Muharrem është një muaj i madh dhe i bekuar. Është muaji i parë i vitit hixhri […]

Porosi për Ramazanin – Shejh Uthejmini

Kemi hyrë në 10 ditëshin e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na i përmirësojë ditën e parë dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, […]

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit!

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit! Muaji i Ramazanit është muaji më i mirë dhe më me vlerë nga të gjithë muajt e vitit. Allahu i Lartmadhëruar e ka veçuar atë duke e bërë obligim agjërimin e tij, dhe shtyllën e katërt nga shtyllat e Islamit. Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Islami […]

Edukata e agjërimit

Edukata e agjërimit! Ato janë gjashtë: E para: Ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së Profetit (alejhi selam) i cili ka thënë: “Kush nuk e lë fjalën e rrejshme dhe punën me të, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen e tij.”[1] Dhe ka thënë: […]

Dobitë e agjërimit

Agjërimi ka shumë dobi, dhe prej tyre janë; ngritja e gradëve në Xhenet, fshirja e gjynaheve, dobësimi i epsheve, shtimi i shpërblimeve, zhdërvjelltësimi për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, si dhe frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradëve kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut […]

Obligimi i agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm.” (Bekare: 183) Qëllimi i këtij jeti është që nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehenemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve […]

Për një Ramazan të pranuar! (1)

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) përzgjedhur nga “Fetaua Nurun ala ed-derb” 1-Ky është muaj i begatë -muaji Ramazanit- në lidhje me të cilin Allahu Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i […]

Shpërblime madhore në muajin e begatë!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara. Kush falet natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara.” Buhariu dhe Muslimi […]