Agjërimi

Agjërimi i gjashtë ditëve pas muajit të Ramazanit

Transmetohet nga Ebu Ejubi (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve nga muaji Sheual, është njësoj sikur ka agjëruar gjithë kohën (vitin).” Ebu Ejubi e pyeti: “Çdo ditë është e barabartë me dhjetë ditë?!” Ai (sal-lAllahu alejhi […]

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin. Transmetohet nga Zejd ibn Halid el-Xhuheni se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush i jep iftar një agjëruesi do të ketë një shpërblim të ngjashëm me të tijin, pa i zvogëluar aspak shpërblimin agjëruesit (që i dha iftarin).” Transmeton […]

Namazi i teravive është prej veçorive të Ramazanit

Namazi i teravive është prej veçorive të muajit Ramazan, dhe në të përmblidhen: 1. Leximi i Kuranit (nga imami) dhe dëgjimi i tij (nga xhemati). Dëgjuesi i vëmendshëm ka të njëjtin shpërblim si ai që e lexon, siç ka thënë Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë). 2. Dhikri dhe tesbihu. 3. Kërkimi i faljes (istigfari). […]

A prishet agjërimi nëse ha apo pi nga harresa?

Falënderimi i takon Allahut! Kur harron dhe ha diçka gjatë agjërimit kjo nuk e prish atë dhe agjërimi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm. Në fund të sures el-Bekare Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim!” El-Bekare 2:286. Është transmetuar në një hadith të […]

Era e gojës së agjëruesit

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Pasha Atë në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit! Me të vërtetë, era e gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se aroma e miskut.” Transmeton Buhariu. Dobitë e hadithit: E para: Betimi në Allahun. Njeriu është i obliguar të betohet […]

Vlerat e muajit Muharrem

Vlerat e muajit Muharrem Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, bekimet dhe paqja qofshin mbi profetin tonë Muhamedin, vulën e Pejgamberëve dhe zotëriun e të Dërguarve, dhe mbi të gjithë familjen dhe shokët e tij! Muaji i Allahut Muharrem është një muaj i madh dhe i bekuar. Është muaji i parë i vitit hixhri […]

Porosi për Ramazanin – Shejh Uthejmini

Kemi hyrë në 10 ditëshin e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na i përmirësojë ditën e parë dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, […]

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit!

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit! Muaji i Ramazanit është muaji më i mirë dhe më me vlerë nga të gjithë muajt e vitit. Allahu i Lartmadhëruar e ka veçuar atë duke e bërë obligim agjërimin e tij, dhe shtyllën e katërt nga shtyllat e Islamit. Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Islami […]