Namazi

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i Vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e […]

Pyetje-përgjigje me shejh Salih el-Feuzanin

Pyetje: Cili është gjykimi për atë që falet me imamin, por pasi imami jep selam ai ngrihet direkt. Ndërsa dhikrin pas namazit e bën gjatë rrugës për në shtëpi?  Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Nëse e bën këtë për shkak të ndonjë nevoje që nuk pret, atëherë kjo nuk përbën problem. Ndërsa nëse nuk […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisiju: Nga Shu’beh: Nga Simaku: Nga Xhabir bin Semurah se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e drekës lexonte “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e sabahut?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Husejn bin Ali nga Zaideh: Na ka treguar Simak bin Harbin: Nga Xhabir bin Semurah se ka thënë: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e sabahut lexonte “Kaf. Uel-Kuranil-Mexhid”. [Kaf]. Ndërsa namazi i tij më pas ka qenë i lehtë (më i shkurtër).” […]

Pyetje-përgjigje rreth Namazit nga shejh Salih el Feuzan

Pyetje: A është legjitime që në uljen e parë të teshehudit të shtohen (thuhen) dhe salavatet për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Jo. Nëse personi thotë dy dëshmitë pas tehijatit, ai ngrihet dhe nuk vonohet. Përkundrazi, uljen e teshehudit të parë e bën të lehtë (nuk e zgjatë). Pyetje: […]

A lejohet falja e suneteve kaza (jashtë kohës kur duhen falur)?

A lejohet që sunetet e drekës (nëse ke ndonjë arsye) si ato të parat, apo dy rekatet që falen pas, ti fal pas namazit të ikindisë? Imam Nevaviu Allahu e mëshirofte thotë: E sakta në medhhebin tone (Shafi’i) është: Pylqyeshmëria e faljes kaza të suneteve që konsiderohen të rregullta (të forta), këtë e thotë Muhamedi, […]

Gjykimi i daljes imam në xhamitë që kanë imamë apo përgjegjës të caktuar?

Gjykimi i daljes imam në xhamitë që kanë imamë apo përgjegjës të caktuar. Profeti alejhi selam thotë: “Mos iu bëj kujt imam në familjen e tij dhe as në vendin e sundimit të tij” e transmeton imam Muslimi Fjala e profetit -alejhi selam- [dhe as në vendin e sundimit të tij] dmth të mos i […]

A lejohet të kalohet para atij që falet në dy vendet e shenjta?

Shkëputur nga libri: “Enciklopedia e Thjeshtuar e Fikhut” vëll: 4. Autori: Sheikh Husein El-Auaishe (një prej nxënësve të njohur të sheikh Albanit -Allahu e mëshiroftë-). Sheikhu i nderuar në librin e tij thotë: [Ndalimi i kalimit përpara njeriut që falet në dy vendet e shenjta Sheikh Albani në librin e tij “Haxhi i profetit -alejhi […]