Namazi

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar. Namazi ka një pozitë të shenjtë, e cila qëndron mes namazliut dhe Zotit të tij të vërtetë të Cilin e adhuron. Brenda namazit ai përsërit zotimet, detyrimet dhe pohimet që mishërohen në dëshminë e shehadetit: La ilahe il-lAllah, Muhamedun Resulullah (Nuk ka të adhuruar të vërtetë përpos Allahut […]

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i Vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e […]

Pyetje-përgjigje me shejh Salih el-Feuzanin

Pyetje: Cili është gjykimi për atë që falet me imamin, por pasi imami jep selam ai ngrihet direkt? Ndërsa dhikrin pas namazit e bën gjatë rrugës për në shtëpi.  Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë): Nëse e bën këtë për shkak të ndonjë nevoje që nuk pret, atëherë kjo nuk përbën problem. Ndërsa nëse nuk […]

Çfarë lexonte Profeti në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr ibën Ebi Shejbeh; Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisi nga Shu’beh, nga Simaku, nga Xhabir bin Semurah duke thënë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në namazin e drekës lexonte; “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Transmeton Muslimi. Shpjegimi: Shejh Abdulaziz bin Abdullah […]

Çfarë lexonte Profeti në namazin e sabahut?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Husejn bin Ali nga Zaideh, na ka treguar Simak bin Harbin nga Xhabir bin Semurah se ka thënë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në namazin e sabahut lexonte: “Kaf. Uel-Kuranil-Mexhid”. [Kaf]. Ndërsa namazi i tij më pas ka qenë i lehtë (më i shkurtër). […]

Pyetje-përgjigje rreth namazit

Pyetje: A është legjitime që në uljen e parë të teshehudit të shtohen (thuhen) dhe salavatet për Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Jo. Nëse personi thotë dy dëshmitë pas tehijatit, ai ngrihet dhe nuk vonohet. Përkundrazi, uljen e teshehudit të parë e bën të lehtë (nuk e zgjat). Pyetje: […]

A lejohet falja e suneteve kaza (jashtë kohës kur duhen falur)?

A lejohet që sunetet e drekës (nëse ke ndonjë arsye) si ato të parat, apo dy rekatet që falen pas t’i fal pas namazit të Ikindisë? Imam Neveviu (Allahu e mëshiroftë) thotë: Më e sakta në medhhebin tonë (Shafi) është pëlqyeshmëria e faljes kaza të suneteve që konsiderohen të rregullta (të forta). Këtë e thotë […]

Gjykimi i daljes imam në xhamitë që kanë imamë apo përgjegjës të caktuar

Gjykimi i daljes imam në xhamitë që kanë imamë apo përgjegjës të caktuar. Profeti (alejhi selam) thotë: “Mos iu bëj kujt imam në familjen e tij dhe as në vendin e sundimit të tij.” E transmeton Muslimi. Fjala e Profetit -alejhi selam- [… dhe as në vendin e sundimit të tij], d.m.th. të mos i […]