Fikh

Cilat janë lutjet që duhen thënë para dhe pas abdesit?

Cilat janë duatë (lutjet) që duhen thënë para dhe pas abdesit? Falënderimi i takon Allahut! Duatë (lutjet) që thuhen në fillim të abdesit dhe pas përfundimit të tij janë transmetuar në hadithe autentike nga Pejgamberi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të). Duatë para abdesit Për sa u përket lutjeve që thuhen në fillim, […]

Ndërrimi i vendit për faljen e namazit të suneteve

Pyetje: Shpeshherë shohim që namazlitë pas namazit të tyre farz e ndërrojnë vendin për namazin e suneteve. Shumë prej tyre e bëjnë këtë sipas traditës dhe nuk e dinë gjykimin fetar për këtë veprim. Çfarë gjykimi ka ndërrimi i vendfaljes ndërmjet namazit farz dhe sunet? A është bidat, sunet, e pëlqyer, apo detyrë? Përgjigja: Është […]

Dembelizmi në kryerjen e detyrimeve fetare

Dembelizmi në kryerjen e detyrimeve fetare. Cili është gjykimi për atë besimtar që është monoteist ndaj Allahut por që bëhet dembel në kryerjen e disa detyrimeve fetare? Besimi i tij është i mangët. Po kështu është edhe për atë që kryen disa gjynahe, besimi i tij pakësohet dhe ky është mendimi i dijetarëve të Sunetit. […]

Vlerat e muajit Muharrem

Vlerat e muajit Muharrem Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, bekimet dhe paqja qofshin mbi profetin tonë Muhamedin, vulën e Pejgamberëve dhe zotëriun e të Dërguarve, dhe mbi të gjithë familjen dhe shokët e tij! Muaji i Allahut Muharrem është një muaj i madh dhe i bekuar. Është muaji i parë i vitit hixhri […]

Porosi për Ramazanin – Shejh Uthejmini

Kemi hyrë në 10 ditëshin e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na i përmirësojë ditën e parë dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, […]

Gjykimi fetar për shorteun dhe dhuratat

Është pyetur shejh Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: Tregtari nxjerr në treg mallin e tij dhe shpërndan disa kupona për blerësit sipas vlerës së produkteve që kanë blerë secili. Pastaj këta kupona bëhen pjesë e një shorteu ku fituesit marrin dhurata dhe zgjidhen me short, e kështu disa njerëz fitojnë dhurata që ua shpërndan tregtari. […]

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë.  Shejh Husejn El Auajshe (Allahu e ruajt), nxënës i shejh Albanit, në lidhje me këtë çështje në librin e tij “Enciklopedia e thjeshtuar e Fikhut”, thotë:  “Një shpjegim për këtë namaz ka kaluar kur përmendëm namazin e vitrit dhe namazin e natës, ndaj tani po përmend shkurtimisht atë […]

Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli?

Pyetje: Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Nuk lejohet përzierja e ilaçeve me alkool, sepse alkooli duhet të hidhet dhe të derdhet. Transmetohet se Ebu Seid el-Hudri ka thënë: Ne kishim pak verë që i përkiste një jetimi, dhe kur zbriti surja Maideh (ajeti që […]