Fletushka

Njihe Zotin Tënd

SHKARKO librin pdf për celular apo kompiuter. Kliko në linkun e mëposhtëm: BROSHURA-NJIHE-ZOTIN-TEND

Dyert e mirësisë (2)

E pesta: Ndërtimi i një xhamie.   Xhamitë janë vendet më të dashura tek Allahu, ashtu siç na ka treguar për këtë i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë.”[1] Nëse ndërtohet një xhami e në të falet namazi, lexohet Kur’ani, përmendet emri i […]

Ky është Profeti, alejhis selam, shembulli ynë

“Ju e keni shembullin më të lartë në të Dërguarin e Allahut.” Ahzab, 31 Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë njeriu më i drejtë. Ai falte shumë. Fliste sinqerisht dhe vetëm të drejtën. Këtë e kanë vërtetuar edhe armiqtë e tij. Herakliu e pyeti Ebu Sufjanin: “A e akuzoni atë se ka qenë gënjeshtar […]

Njohje e shkurtër me disa cilësi të hauarixhëve

Shkëputur nga broshura me titull: “El Mesailul Muntekah min sifatil hauarixhil gulat.” (Çështje të zgjedhura prej cilësive të kryengritësve ekstremistë) E ka lexuar këtë broshurë shejhu el Al-lameh: Salih el Feuzan dhe Muhammed el Humejis. Përkufizimi i havarixhëve: ‘Khauarixh’ është shumësi i fjalës ‘kharixhij’ (i dalë) që do të thotë: “Ai i cili ka hequr […]

Dhjetë ditet e Dhulhixhes

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Lavdërimet, paqja dhe begatia e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Allahut. E në vijim: Vëllezër të nderuar! Në këtë natë, natën e tretë apo të katërt të muajit Dhul Hixhxheh, të vitit 1430 pas hixhretit Profetik, mbi të zotin e saj qofshin lavdërimet më të plota dhe […]

Muaji i agjërimit, dobitë e tij dhe dispozitat e tij

Vëlla musliman dhe motër muslimane, kjo ishte një përmbledhje nga thëniet dhe udhëzimet e të dërguarit të Allahut (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) për këtë muaj. Aty përfshihen gjërat me të cilat duhet të pajiset muslimani, si duhet të jetë morali dhe sjellja e tij e mirë, si dhe gjërat nga të cilat duhet të ruhemi; bidatet dhe kundërshtimet e shumta. Gjëja të cilën duhet të ruajë muslimani gjatë muajit të durimit dhe të punojë me të, është gjuha; ruajtja e saj, durimi gjatë fatkeqësive, ruajtja e të fshehtave, praktimi i gjërave të padyshimta në Sheriat, dhe pasimi i traditës së Muhamedit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!).

Baza të Sunetit dhe Akides

Ka thënë Abdurrahman ibnu Ebi Hatim : “Kam pyetur babain tim dhe Ebu Zur’an – Allahu qoftë i kënaqur me të dy – për medhhebin e Ehli Sunetit ne bazat e fesë dhe se çfarë mendimi kanë pasur dijetarët para tyre të çdo ane qofshin ata dhe se cila është akidja e tyre? Mu përgjigjën […]