Botime

Ku ndodhet Allahu?

Allahu i Madhëruar thotë: “I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).” Taha 5 Allahu i Madhëruar thotë: “e pastaj u ngrit mbi Fronin hyjnor…” në gjashtë vende në Kuran, e ato janë: 1.  Sure El Earaf ajeti 54 2. Sure Junus ajeti 3 3. Sure Er Rad ajeti 2 4. […]

Dhjetë ditet e Dhulhixhes

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Lavdërimet, paqja dhe begatia e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Allahut. E në vijim: Vëllezër të nderuar! Në këtë natë, natën e tretë apo të katërt të muajit Dhul Hixhxheh, të vitit 1430 pas hixhretit Profetik, mbi të zotin e saj qofshin lavdërimet më të plota dhe […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 3 التكفير و ضوابطه

Pyetje e përgjigje Pyetja 1: “Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu. Shejh i nderuar; kemi dëgjuar se ju nuk bëni shtjellim të Fjalës së Allahut “E kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu atëherë, ata janë qafira”[1] Shpresojmë të na i vërtetoni këtë, Allahu ju dhëntë begati!” Përgjigje: “Duhet medoemos që kur dëgjoni […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 2 التكفير و ضوابطه

Ata të cilët bëjnë shpërthime, kanë dalë kundër  gjykimeve të Islamit Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe lavdërimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë, mbi familjen dhe shokët e tij. Ekzistenca e qetësisë është kërkesë e domosdoshme, madje njerëzit kanë më shumë nevojë për të sesa për ngrënie-pirjen. Për këtë shkak edhe Ibrahimi (Paqja dhe […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 1 التكفير و ضوابطه

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të Dërguarin e Tij Muhamedin, me familjen e shokët e tij dhe me këdo që ndjek rrugën e tyre deri në Ditën e Shpërblimit. Kjo temë është e rëndësisë së veçantë. Në të janë zhytur njerëzit në të kaluarën dhe në […]

Muaji i agjërimit, dobitë e tij dhe dispozitat e tij

Vëlla musliman dhe motër muslimane, kjo ishte një përmbledhje nga thëniet dhe udhëzimet e të dërguarit të Allahut (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) për këtë muaj. Aty përfshihen gjërat me të cilat duhet të pajiset muslimani, si duhet të jetë morali dhe sjellja e tij e mirë, si dhe gjërat nga të cilat duhet të ruhemi; bidatet dhe kundërshtimet e shumta. Gjëja të cilën duhet të ruajë muslimani gjatë muajit të durimit dhe të punojë me të, është gjuha; ruajtja e saj, durimi gjatë fatkeqësive, ruajtja e të fshehtave, praktimi i gjërave të padyshimta në Sheriat, dhe pasimi i traditës së Muhamedit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!).

Nëse kërkon lumturinë – 2 –

Gjashtë shtyllat që duhen besuar janë: 1-  Besimi në Allahun, Një të Vetëm, pa shok dhe ortak. Që njeriu të besojë se vetëm Allahu i Lartësuar është Krijuesi i kësaj Gjithësie me gjithë çka në të, dhe se vetëm Ai vepron në të si të dojë. Përderisa është kështu, atëherë adhurimi duhet të bëhet vetëm […]

Nëse kërkon lumturinë – 1 –

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. “Lumturia” është synimi kryesor drejt të cilit, për ta fituar, vrapon kushdo që ndodhet në tokë. Mendimtarët, poetët, filozofët dhe mjekët, janë përpjekur t’i japin një kuptim lumturisë, duke kërkuar shkaqet që e sjellin atë dhe largojnë brengat. Dhe në të vërtetë, alternativat që ata paraqesin, nuk të […]