Fikh

Urimi me ardhjen e Ramazanit!

Transmetohet nga Ebu Hurjera radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i përgëzonte shokët e tij radijAllahu anhum me ardhjen e Ramazanit, duke thënë: “Ju ka ardhur muaji Ramazanit, muaji i begatë në të cilin Allahu e ka bërë obligim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e […]

Gjykimi i festimit të natës së 15 të muajit Shaban (Beraetit)!

Shejh Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajttë!): Lusim Allahun Bujar që me mirësinë dhe bujarinë e Tij të na e mundësojë të gjithëve arritjen e Ramazanit, të na pasurojë me mirësitë dhe begatitë e tij dhe të na mundësojë një agjërim dhe namaz nate (teravi) sipas rregullave; me besim dhe duke llogaritur shpërblimin tek Ai, në […]

Gjashtë pika të rëndësishme në lidhje me muajin Shaban!

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): O muslimanë! Ne gjendemi në muajin Shaban, prandaj do të flasim rreth këtij muaji duke e përmbledhur fjalën tonë në gjashtë pika. Në mënyrë që të sqarojmë atë që kemi për detyrë të sqarojmë. Lusim Allahun e Lartësuar që të na furnizojë neve dhe juve me dije të dobishme […]

Pyetje-përgjigje me shejh Salih el-Feuzanin

Pyetje: Cili është gjykimi për atë që falet me imamin, por pasi imami jep selam ai ngrihet direkt. Ndërsa dhikrin pas namazit e bën gjatë rrugës për në shtëpi?  Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Nëse e bën këtë për shkak të ndonjë nevoje që nuk pret, atëherë kjo nuk përbën problem. Ndërsa nëse nuk […]

Nuk është obligim pasimi i një medh’hebi të caktuar!

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Them: E vërteta përsa i përket çështjes së pasimit të medh’hebit është ajo që thonë shumë prej hulumtuesve (dijetarëve): “I lejohet muslimanit që t’i adresohet njërit prej katër medh’hebeve. Porse ky (adresimi një medh’hebit) nuk është obligim për të.” I lejohet muslimanit t’i adresohet një prej medh’hebeve të njohura. […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisiju: Nga Shu’beh: Nga Simaku: Nga Xhabir bin Semurah se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e drekës lexonte “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e sabahut?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Husejn bin Ali nga Zaideh: Na ka treguar Simak bin Harbin: Nga Xhabir bin Semurah se ka thënë: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e sabahut lexonte “Kaf. Uel-Kuranil-Mexhid”. [Kaf]. Ndërsa namazi i tij më pas ka qenë i lehtë (më i shkurtër).” […]

Sqarimi i çështjes së sigurimeve [Albani, Ibn Uthejmin]

Fetvaja e shejkh Muhammed Nasiruddin el Albani – Allahu e mëshiroftë. Pyetësi: Dijetarët muslimanë janë në mospajtim rreth sigurimeve. Disa i kanë quajtur ato të lejuara, disa i kanë quajtur të ndaluara. Ndërsa disa të tjerë e kanë shtjelluar këtë çështje, duke i quajtur të lejuara disa lloje, ndërsa të tjerat të ndaluara. Prandaj sikur […]