• Si e vlerësonin dijetarët dijen e hadithit?

  • Nje punë e cila të fut në Xhenet dhe të largon nga zjarri

  • Pasuroje fjalorin tënd me urtësi dhe fjalë të mençura

  • Të gjitha qëniet i bëjnë sexhde Allahut por cila është natyra e kësaj sexhdeje?

A duhet të marrim mes`h vetëm në dimër apo lejohet edhe në verë?

Pyetje: Shpesh shoh adhurues që fshijnë mbi çorapet e veta [u japin mes’h] kur marrin abdes, madje edhe gjatë verës. Shpresoj që mund ta shpjegoni deri në çfarë mase është kjo vepër e lejueshme. Cila është më mirë për atë që nuk udhëton: të marrë abdes duke larë këmbët, apo t’u japë mes’h atyre? Ju […]

Lavdërimi i shejh dr. Muhamed Tekiudin El-Hilali për banorët e Medines

Nëse vetëm të mirë, Dynjaja do të kishte pasur, ata vetëm në Tajbe do t’i kishe hasur. Se mes tyre qëndron Profeti i nderuar, drita e kandilit të tij çdo errësirë ka larguar. Shkëputur nga libri i autorit me titull “Thirrja për tek Allahut në vende të ndryshme”. Medina është qytet i vjetër i Gadishullit […]

Zemrat janë si enët dhe më e mira prej tyre është ajo që mban më shumë mirësi

Kumejl Ibën Zijad en Nehai tregon: Ali Ibën Ebi Talib (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) më mori për dore dhe më nxori diku. Pasi dolëm në një vend të hapur, ai mori frymë thellë dhe pastaj më tha: O Kumejl Ibn Zijad, zemrat janë si enët, dhe më i mira prej tyre është ajo […]

Nga e vërteta dëmtohen vetëm bubuzhelët

Nga e vërteta dëmtohen vetëm bubuzhelët që janë mësuar të qëndrojnë gjithmonë mbi pleh. Ja çfarë thotë për ta në poezitë e tij dijetari i njohur nga Maroku Muhamed Tekijudin El-Hilali -Allahu e mëshiroftë-: S’është çudi bubuzhelit, ngordhja atij t’i vij, nga aroma e miskut, kur aromën e tij të ndiej. Humb me përkujtimin e […]

Thirrja e pastër dhe e sinqertë në rrugë të Allahut dhe efektet e saj tek njerëzit

Thirrja e pastër dhe e sinqertë në rrugë të Allahut dhe efektet e saj tek njerëzit. Dijetari Muhamed Tekiudin El-Hilali (1893-1987) – Allahu e mëshiroftë – i cili është prej dijetarëve të Marokut të largët, në shënimet e tij kur tregon për disa të udhëzuar në besimin e pastër islam, larg shirkut dhe idhujtarisë, thotë: […]

Surja El-Fatiha përmbledh dituritë më madhështore

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) thotë: Kjo sure -surja El-Fatiha- përmbledh dituritë madhështore, ku e para është se në të gjenden të treja llojet e teuhidit; -teuhidi er-rububijeh, -teuhidi el-uluhijeh, -dhe teuhidi esma ue sifat. Teuhidi er-rububijeh gjendet tek fjala e Tij; “Zotit të botëve, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Sunduesit të Ditës së Gjykimit”. Këto […]

Besimi ynë në lidhje me të dërguarit

Besimi ynë në lidhje me gjithë të dërguarit është se ata: -e përcollën mesazhin me të cilin u dërguan, -e përmbushën amanetin me të cilin u ngarkuan, -e këshilluan popullin e tyre, -i larguan errësirat e shirkut, -dhe u përpoqën në maksimum në rrugën e përcjelljes së fesë derisa u erdhi vdekja. Allahu i dërgoi […]

Vlera e sabrit dhe rëndësia e tij

Vlera e sabrit dhe rëndësia e tij. Sabri ndaj sprovave dhe caktimit të Allahut është prej teuhidit dhe imanit, ndërsa të mos bësh sabër është prej pakënaqësisë ndaj caktimit të Allahut dhe prej kufrit të vogël. Allahu i Lartësuar thotë: “Ai i cili beson Allahun (beson se sprovat dhe fatkeqësitë vijnë prej Allahut dhe me […]