• A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?

  • Vazhdimesia ne adhurim

  • Vetëm Allahu është Ai i cili meriton të adhurohet

  • Si e njohe Zotin tend?

Gjëja më madhështore për të cilën na ka urdhëruar Allahu

Gjëja më madhështore për të cilën na ka urdhëruar Allahu dhe gjëja më e rëndësishme nga e cila na ka ndaluar Allahu. Shejkhu ka thënë: (Çështja më madhështore me të cilën na ka udhëruar Allahu është Teuhidi). Obligimi absolutisht më i rëndësishëm është Njësimi i Allahut në adhurim (Teuhidi). Njësimi i Allahut në adhurim është kuptimi […]

Çfarë është ”El Hanifijeh”?

Çfarë është ”El Hanifijeh”? (Se el Hanifijeh është besimi i Ibrahimit: adhurimi i Allahut të vetëm duke ja dedikuar plotësisht Atij të gjithë adhurimin.) El Hanifijeh (besimi i drejtë, Teuhidi, Njësimi i Allahut në adhurim) rrjedh nga fjala el Hanijf (adhurues i Allahut të vetëm e të pashok). Allahu e ka cilësuar Ibrahimin alejhis selam […]

Mos u bëj shkak në shkatërrimin e familjeve, që të mos dekorohesh nga Iblisi me gradën “Më ‘i miri’ i shejtanëve!”

KUJDES! Mos u bëj shkak në shkatërrimin e familjeve, që të mos dekorohesh nga Iblisi me gradën “Më ‘i miri’ i shejtanëve!” Profeti (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) tregon dhe thotë: “Iblisi (kryeshejtani), e vendos fronin e tij mbi ujë. Nga aty, shpërndan çetat e shejtanëve (për të bërë keq). Ai shejtan […]

Kriteret që e bëjnë një punë të jetë e pranuar tek Allahu

Pyetja e 1-rë:Cilat janë kriteret që e bëjnë një punë të pranohet tek Allahu? Përgjigjja: Kriteret bazë që e bëjnë një vepër të pranohet tek Allahu janë tre: Besimi në Allahun Një të vetëm dheveçimi i Tij në adhurim, bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar i Cili ka thënë:   ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا […]

Bereqeti i leximit të Kuranit.

Bereqeti i leximit të Kuranit. Thotë njeri prej të parëve: “Sa herë që shtoj pjesën e përditshme në leximin e Kuranit, aq më shumë më shtohet bereqeti në kohën time. Përditë e më shumë e shtoj leximin, derisa kam arritur në dhjetë xhuze, (200) faqe në ditë” Ibrahim Makdisiu porositi Dija’ Makdisiun kur ky i […]

A jam gati ta takoj Zotin tim?!

A jam gati ta takoj Zotin tim?! Më i miri i njerëzimit na këshillon dhe na thotë: ‘’Përkujtojeni sa më shumë shkatërruesen dhe ndërprerësen e dëshirave dhe ëndërrave tuaja, vdekjen! Nuk ka njeri, që bën jetë të vështirë dhe e kujton, veçse ja zgjeron dhe largon vështirësitë, si edhe ja lehtëson atij hallet. E nuk […]

Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (3)

Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (3) Kur shkonte në vendin e tij, për t’u prirë njerëzve në namaz, ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u thoshte shokëve të tij: “Drejtoni rreshtat tuaja dhe bashkohuni mes veti, sepse drejtimi i rreshtave është prej plotësimit të namazit”.[1] Pastaj merrte tekbirin e ihramit (për fillimin e namazit) […]

Edukata dhe rëndësia e saj.

Edukata dhe rëndësia e saj. Abdullah bin Mubarek (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: ‘’Edukata për nga rëndësia, arrin vlerën e gati dy të tretave të fesë’’ (Sifetu Safue) Dhe ka thënë: ‘’Ne kemi më shumë nevojë për pak edukatë sesa për shumë dije’’ (Medarixhus Salikijn) Abdullah bin Uehb (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: ‘’Edukata që […]