• Shami është vendi i besimit

  • KUPTIMI I FRAZËS: ‘’NUK KA TË ADHURUAR PËRVEÇ ALLAHUT’’

  • Si shfaqet begatia e tokës së Shamit?

  • Profeti Muhamed (alejhi selam) dhe xhamia Aksa

Shami është vendi i hixhretit të Ibrahimit -alejhi selam- dhe besimtarëve!

Veçoria e tretë: Shami është vendi i hixhretit (emigrimit) të Ibrahimit – alejhi selam – dhe i besimtarëve të sinqertë të këtij umeti. Vijon…. Hixhreti për hir të Allahut është lënia e vendit të shirkut dhe të kufrit, për në një vend tjetër ku mundesh të adhurosh Allahun i lirë dhe pa frikë. Këtë veprim […]

Veçoria e dytë: Shami është tokë e bekuar

Veçoria e dytë: Shami është tokë e bekuar. Vijon…. Fjala [Sham] është një emër i njohur i përmendur në fjalët e Profetit – alejhi selam – dhe në librat e historisë, i cili vazhdon të përmendet deri në ditët e sotme. El Istakhrij dhe Ibn Haukal, dy gjeografë shumë të njohur në historinë Islame, thonë: […]

Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksas

Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksasë. Veçoria e parë: Shami është vendi i grumbullimit dhe vendi i ringjalljes së njerëzve. Ebu Dherri – radiallahu anhu – tregon se i dërguari i Allahut – salallahu alejhi ue selam – ka thënë: “Shami është vendi i grumbullimit dhe vendi i ringjalljes.” E transmeton Bezari,Tahauij […]

O LËNËS I NAMAZIT!

O LËNËSI I NAMAZIT! (2) Shejh Sulejman Mubarak (Allahu e mëshiroftë!) Përse nuk falesh? O lënësi i namazit, a e ke pyetur veten: përse nuk falem? Çfarë të pengon ty nga namazi (që s’e fal)? Kush të pengon ty nga namazi? O ti që fle në kohën e namazit të sabahut (dhe s’e fal)! O […]

Porosi nga shejh Uthejmini për Ramazanin!

Kemi hyrë në 10-shen e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na e rregullojë të parën dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, dhe sa […]

Gjykimi fetar për shorteun dhe dhuratat

Është pyetur shejh Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: Tregtari nxjerr në treg mallin e tij dhe shpërndan disa kupona për blerësit sipas vlerës së produkteve që kanë blerë secili. Pastaj këta kupona bëhen pjesë e një shorteu ku fituesit marrin dhurata dhe zgjidhen me short, e kështu disa njerëz fitojnë dhurata që ua shpërndan tregtari. […]

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë.  Shejh Husejn El Auajshe (Allahu e ruajt), nxënës i shejh Albanit, në lidhje me këtë çështje në librin e tij “Enciklopedia e thjeshtuar e Fikhut”, thotë:  “Një shpjegim për këtë namaz ka kaluar kur përmendëm namazin e vitrit dhe namazin e natës, ndaj tani po përmend shkurtimisht atë […]

Adhurimi në muajin e Ramazanit!

Adhurimi në muajin e Ramazanit! O robër të Allahut! Muaji i Ramazanit është muaj i përfitimeve prandaj shfrytëzojeni këtë muaj; në adhurim, në shtimin e namazit vullnetar (nafile), në leximin e Kuranit, në përmendjen e Allahut, në faljen ndaj njerëzve dhe bamirësinë ndaj tyre. Largojini armiqësitë, urrejtjet dhe inatet që keni mes vete.[1] E falënderoni […]