• Realiteti i gjërave

  • Lutjuni Allahut tju bëjë të qëndrueshëm.

  • Cili është gjykimi i dijetarëve ne lidhje me shitblerjen e kriptomonedhave me qëllim fitimi?

  • Edukata e fjetjes

Çfarë përmban Kurani?

Çfarë përmban Kurani? Allahu i Madhëruar duke treguar për Kuranin thotë: هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ “Ai zbriti si udhëzim për njerëzit, argumente udhëzimi dhe dallues i tij.” Sure El-Bekare: 185. Në këtë pjesë të ajetit pas përmendjes se ‘Kurani u zbrit si udhëzim për njerëzit’, që do të thotë ‘Udhërrëfyesi i tyre për […]

Harresa në namaz

Çfarë duhet të bëjë namazliu kur harron një prej veprimeve të namazit? Dijetarët e Islamit i ndajnë veprimet e namazit në tre lloje: 1- Bazat (ruknet). 2- Detyrat (vaxhibet). 3- Të pëlqyeshmet (sunetet). Gjykimi i harresës ndryshon sipas llojit të veprimit të harruar, dhe kështu kemi tre raste harresash. Rasti i parë: Kur namazliu harron […]

Engjëjt më fisnikë

Më të rëndësishmit dhe më fisnikët e melekëve janë tre melekët e ngarkuar me tri aspektet mbi të cilat është e ndërtuar jeta, e ata janë: Xhibrili, Mikaili dhe Israfili. Xhibrili është i ngarkuar me tejçimin e shpalljes nga e cila buron jeta e zemrave dhe shpirtrave. Mikaili është përgjegjës për shiun, me të cilin […]

Kompensimi i namazit dhe i agjërimit

Pyetje: Një njeri nuk e ka falur namazin dhe nuk e ka agjëruar Ramazanin, por pastaj është penduar. A duhet t’a kompensojë çfarë ka lënë nga këto adhurime? Përgjigje: Adhurimet e kaluara që ka lënë, si; agjërimi, namazi e të tjera adhurime nuk i kompenson, sepse pendimi mbulon të kaluarën e tij. Nëse njeriu pendohet […]

Dashuria mes mashkullit dhe femrës

I nderuar Shejh! Ka një hadith të Pejgamberit – paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të – që thotë: “Martesa është më e mirë për ata që e duan njëri-tjetrin .” A është ky një argument për ata që lejojnë dashurinë midis një mashkulli dhe një femre? Zoti u shpërbleftë me të mira. Përgjigje: […]

Shitësit e lëndëve narkotike

Shitësit e lëndëve narkotike. Salih El-Feuzan (Allahu e ruajt) ka thënë: Nëse sigurohemi se në një vend të caktuar ka shitje të lëndëve narkotike (drogë), atëherë duhet të raportojmë për t’i frenuar nga e keqja që mund t’u sjellin muslimanëve. T’i mbulosh dhe t’i mbrosh ata është njësoj sikur po bashkëpunon me ta. Allahu i […]

Ngrohja është sadakaja më e mirë

Ngrohja është sadakaja më e mirë në këtë kohë. Në këto ditë të ftohta sadakaja dhe shpenzimi më i mirë që mund të bëjmë është të ngrohim shtëpitë tona, të prindërve dhe të afërmve. Nëse e kemi mundësinë të shpenzojmë sa të mundemi edhe për nevojtarët rreth nesh.Profeti (alejhi selam) ka urdhëruar për sadaka. Një […]

Namazi për një xhenaze më shumë se një herë

Namazi për një xhenaze më shumë se një herë. Pyetje: Ky mesazh është nga Nexhrani ku dërguesi i tij thotë: Unë shoh shumë njerëz duke u falur në një xhenaze më shumë se një herë. Cili është gjykimi i faljes së namazit të xhenazes më shumë se një herë? Përgjigje: Nuk e dimë se ka […]