• Llojet e adhurimeve që kryhen në Qabe.

  • Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

  • Shenjtërimi i Qabes dhe i gjithë Mekës

  • Si duhet të sillesh gjatë vështirësive

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin. Transmetohet nga Zejd ibn Halid el-Xhuheni se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush i jep iftar një agjëruesi do të ketë një shpërblim të ngjashëm me të tijin, pa i zvogëluar aspak shpërblimin agjëruesit (që i dha iftarin).” Transmeton […]

Përgëzime për agjëruesin

O agjërues! Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të ka përgëzuar me disa përgëzime që janë më të mira për ty sesa dynjaja dhe çfarë ka në të. Përgëzimi i parë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin, atij i falen mëkatet që ka bërë më herët.” […]

Njerëzit në Ramazan ndahen në katër grupe

Njerëzit në Ramazan mund t’i ndajmë në katër grupe. Grupi i parë: Hyn Ramazani dhe del (përfundon), ai vazhdon në gjendjen e tij (siç thuhet në gjuhën e popullit ‘as mish as peshk’). Grupi i dytë: E shton gjumin gjatë ditëve të agjërimit (pjesa më e madhe e ditës i kalon në gjumë) dhe qëndrimin […]

Namazi i teravive është prej veçorive të Ramazanit

Namazi i teravive është prej veçorive të muajit Ramazan, dhe në të përmblidhen: 1. Leximi i Kuranit (nga imami) dhe dëgjimi i tij (nga xhemati). Dëgjuesi i vëmendshëm ka të njëjtin shpërblim si ai që e lexon, siç ka thënë Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë). 2. Dhikri dhe tesbihu. 3. Kërkimi i faljes (istigfari). […]

A prishet agjërimi nëse ha apo pi nga harresa?

Falënderimi i takon Allahut! Kur harron dhe ha diçka gjatë agjërimit kjo nuk e prish atë dhe agjërimi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm. Në fund të sures el-Bekare Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim!” El-Bekare 2:286. Është transmetuar në një hadith të […]

Era e gojës së agjëruesit

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Pasha Atë në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit! Me të vërtetë, era e gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se aroma e miskut.” Transmeton Buhariu. Dobitë e hadithit: E para: Betimi në Allahun. Njeriu është i obliguar të betohet […]

Në Kuran është bërë ndarja e të vërtetës nga e kota

Në Kuran është bërë ndarja e të vërtetës nga e kota.  Allahu i Madhëruar thotë në vazhdim të ajeteve të agjërimit, duke treguar për qëllimin e zbritjes së Kuranit: هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ “Ai zbriti udhëzim për njerëzit dhe argumente udhëzimi e ndarjeje.” Sure El-Bekare: 185. Në këtë pjesë të ajetit tregohet se […]

Gara ka filluar

Gara ka filluar, po ashtu edhe numërimi mbrapsht! Njerëzit tek Zoti i tyre janë duke shkuar. Dikush për tek Zoti i tij nxiton, e dikush çohet përpara Tij si skllav i arratisur prej zotërisë. E ti bëhu nga ata që thonë: “Ata janë pas meje, ndërsa unë shpejtova për tek Ti o Zoti im që […]