• Surja El-Fatiha përmbledh dituritë më madhështore

  • Besimi ynë në lidhje me të dërguarit

  • Vlera e sabrit dhe rëndësia e tij

  • Profetët dhe të dërguarit u ekspozohen llojeve të ndryshmve të sprovave

A konsiderohet jobesimtare kjo grua?

Pyetje: Nëse burri pason mendimin e atij që e konsideron pabesimtar atë që lë qoftë edhe një namaz të vetëm, ndërsa gruaja pason atë që nuk e konsideron të tillin pabesimtar. Në rast se gruaja tregohet neglizhente ndaj namazit derisa ai të dalë nga koha dhe e fal atë pas kohës pa arsye, a konsiderohet […]

Zjarri i Xhehenemit

Shejh Ebu Islami (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Zjarri i Xhehenemit: – dënimi i tij është i dhembshëm, – nxehtësia e tij është shumë e madhe, – fundi i tij është shumë i thellë. Ushqimi i banorëve të Zjarrit të Xhehenemit: – pema e Zekumit, – ferrat helmuese, – qelbi, – zjarri. Lusim Allahun të […]

Rëndësia e një buzëqeshjeje

Rëndësia e një buzëqeshjeje. Ebu Dherri thotë: Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – më tha: “Kurrsesi mos të të duket e parëndësishme asnjë e mirë (përkundrazi, çdo e mirë është e rëndësishme), qoftë dhe ta takosh vëllanë tënd me fytyrë të çelur.” (Muslim: 2626) Është e rëndësishme sepse fytyra e […]

Duaja që duhet të bësh kur hyn në xhami

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri nga ju hyn në xhami, le të thotë ‘Allahumme ftahli ebuabe rahmetike – O Allah, m’i hap dyert e mëshirës Tënde’. Dhe kur të dalë prej saj le të thotë ‘Allahumme inni es’eluke min fadlike – O Allah, unë të kërkoj (lutem) të […]

Me çfarë blihet jeta e përhershme

Me çfarë blihet jeta e përhershme? Ai që hedh shikimin nga dynjaja vëren se ka qenë një kohë shumë e gjatë para se ajo të ekzistonte. Kur e mendon largimin, përsëri e vëren diçka të tillë dhe bindet se qëndrimi në varre është akoma më i gjatë. Kur e mendon ditën e gjykimit vë re […]

Të gjithë ju jeni barinj dhe secili prej jush është përgjegjës për tufën e tij

Ibën UmerI (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Të gjithë ju jeni barinj dhe secili prej jush është përgjegjës për tufën e tij. Prijësi i një populli është bari dhe ai është përgjegjës për tufën e tij. Burri është bariu i njerëzve të […]

Vepra të dobishme dhe forma të ndryshme ku mund të kontribuoni për këtë fe

– Mëso një sure. – Mëso një ajet. – Përcill një çështje. – Përmend një hadith. – Prezanto një mësim. – Dëgjo një kasetë. – Lexo një libër. -Shpërndaj një fletushkë. – Përmblidh një ligjeratë. – Jep një këshillë. – Përhap thirrjen (Islame). – Shkruaj një artikull. – Shuaj një dyshim. – Përmirëso një gabim. […]

Një nga mënyrat e ndryshimit të së keqes

Një nga mënyrat e ndryshimit të së keqes. Nuk bën që njeriu të thotë: Unë e kritikoj të keqen dhe nuk më intereson se çfarë ndodh më pas! Kjo fjalë nuk ka asnjë lidhje me njohjen e objektivave të sheriatit. Përkundrazi, njeriu duhet patjetër të shikojë se çfarë pasojash kanë veprimet e tij. Një beduin […]