• Shami është vendi i besimit

  • KUPTIMI I FRAZËS: ‘’NUK KA TË ADHURUAR PËRVEÇ ALLAHUT’’

  • Si shfaqet begatia e tokës së Shamit?

  • Profeti Muhamed (alejhi selam) dhe xhamia Aksa

Cili është gjykimi për urimin e ardhjes së muajit të Ramazanit?

(1) Cili është gjykimi për urimin e ardhjes së muajit të Ramazanit? Përgjigje: Nuk ka problem diçka e tillë. (2) Disa njerëz besojnë se shpërblimi i agjërimit të fëmijëve të tyre u takon prindërve . A është e saktë kjo gjë? Përgjigje: Kjo nuk është e saktë. Prindërve u takon vetëm shpërblimi i edukimit dhe […]

Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli?

Pyetje: Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Nuk lejohet përzierja e ilaçeve me alkool, sepse alkooli duhet të hidhet dhe të derdhet. Transmetohet se Ebu Seid el-Hudri ka thënë: Ne kishim pak verë që i përkiste një jetimi, dhe kur zbriti surja Maideh (ajeti që […]

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?  Pyetje: Një grua e ka bashkëshortin e pasur. Pasuria e tij ka arritur nisabin (masën e caktuar nga sheriati), i ka kaluar viti dhe ka ardhur koha të nxjerrë zekatin. Gruaja e ka këshilluar dhe i […]

O LËNËS I NAMAZIT!

O LËNËS I NAMAZIT! Sa ke për të jetuar në këtë dynja? – Pesëdhjetë vite? – Gjashtëdhjetë vite? – Shtatëdhjetë vite? I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Mosha e umetit tim do të jetë ndërmjet gjashtëdhjetë deri shtatëdhjetë vite. Të paktë janë ata që do e kalojnë këtë moshë.” A mund të […]

Kush do falet për ty pas vdekjes tënde?

Jezid Er-Rakashiju i thoshte vetes së tij: “Mjerë për ty o Jezid! Kush do falet për ty pas vdekjes tënde? Kush do agjërojë për ty pas vdekjes tënde?” Prandaj falu o njeri derisa vazhdon të jesh në këtë dynja, ngase pas vdekjes tënde askush nuk do të falet për ty. Falu! “Vërtet, namazi është detyrë […]

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit!

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit! Muaji i Ramazanit është muaji më i mirë dhe më me vlerë nga të gjithë muajt e vitit. Allahu i Lartmadhëruar e ka veçuar atë duke e bërë obligim agjërimin e tij, dhe shtyllën e katërt nga shtyllat e Islamit. Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Islami […]

A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzetë ditë?”

Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia dhe nga zjarri?” Përgjigje: Po, hadithin e kanë konsideruar të mirë një grup dijetarësh, prej tyre shejhu ynë Albani (Allahu e mëshiroftë). Ky hadith ka ardhur në Sunenin e […]

Përkujdesja hyjnore për të që kur ishte foshnje, dhe gratë që e ushqyen me gji.

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se Umu Habibe bint Ebi Sufjani (radijAllahu anha) i është drejtuar Profetit (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) duke i thënë: “O i Dërguar i Allahut, martohu me motrën time të bijën e Ebu Sufjanit. Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) i ka thënë: Ti do që unë të martohem me të?! Ajo i […]