• Realiteti i gjërave

  • Lutjuni Allahut tju bëjë të qëndrueshëm.

  • Cili është gjykimi i dijetarëve ne lidhje me shitblerjen e kriptomonedhave me qëllim fitimi?

  • Edukata e fjetjes

Zinaja, eklipsi i zemrës

Dr. Muhamed bin Seid tregon: Shejhut tonë Abdulaziz bin Bazit (Allahu e mëshiroftë) i’u lexua hadithi që shënon Buhariu nga Aishja (radijAllahu anha) e cila ka thënë: “Në kohën e të Dërguarit të Allahut u zu (eklipsua) dielli dhe i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u fal me njerëzit…” – deri tek fjala […]

Shkaqet e së keqes

Një nga shkaqet e së keqes në umet. Shejhu Sulejman Er-Ruhejli (Allahu i dhëntë sukses) ka thënë: Unë mendoj se e keqja e përgjithshme që ndodh mes muslimanëve sot shkaktohet nga dalja e të vegjëlve përpara të mëdhejve. Kështu që ne gjejmë të vegjël në moshën e tyre, të vegjël në mendjet e tyre, të […]

Mbetjet e ushqimit mes dhëmbëve

Gjykimi fetar për atë person që ka mbetje ushqimi mes dhëmbëve dhe e gëlltit qëllimisht: Imam Neveviu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Nëse besimtari ka mbetje ushqimi ndërmjet dhëmbëve dhe e gëlltit atë qëllimisht gjatë namazit, atëherë namazi i tij prishet. Kjo me konsensus të dijetarëve dhe nuk ka mospajtime ndërmjet tyre. E nëse ai […]

Vetëm Allahu e di të fshehtën

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër! Dr. Muhamed bin Seid tregon: “Shejhut tonë Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë) i’u lexua hadithi ku tregohet humbja e gjerdanit të Aishes (radijAllahu anha). Hadithi gjendet tek “Sahihul-Buhari” në fillim të kapitullit të tejemumit. (1) Ai tha: Prej dobive që gjenden në këtë hadith është se: I […]

Fikhu i namazit sipas shejh Ibën Bazit

Fikhu i namazit sipas shejh Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë!) Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I mbësh­tetemi Allahut të na ruajë nga sherri i vetes dhe të këqijat e punëve tona! Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, e ai që e […]

Adhurimi është vetëm për Allahun

Adhurimi është vetëm për Allahun! Shejh Sulejman El-Ruhejli, Allahu i dhëntë sukses, ka thënë: “Nëse i Dërguari ynë, i dashuri ynë dhe modeli ynë, zotëria i bijve të Ademit, krijesa më e mirë e Zotit (paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të), ai nuk mundi t’a pengonte veten nga lëndimi dhe thyerja e dhëmbit […]

Fikhu i namazit sipas Shejh Albanit – 4

[13] Leximi i ajetit të sexhdes në namazin pa zë.  Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka qenë i mendimit se urrehet leximi i ajetit të sexhdes në namazin pa zë. Ai ka thënë: “E vërteta është ajo në të cilën ka qenë Ebu Hanife se diçka e tillë është mekruh. Kjo është ajo që përfitohet […]

Koha e namazit të vitrit

Ebu Katade (radijallahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) e pyeti Ebu Bekrin duke i thënë: “Kur e fal vitrin? Ai i’u përgjigj: E fal para se të fle. I Dërguari i Allahut (alejhi selam) e pyeti Omerin (radijallahu anhu): Po ti kur e fal vitrin? Ai i’u përgjigj: Gjatë natës fle, […]