• Prej Islamit të mirë të një njeriu është të lërë atë që nuk i intereson

  • Sa e duam Allahun?

  • O Allah! Bëje shiun të dobishëm!

  • Çliruesi i Andaluzisë Tarik ibën Zijadi

Veçoria e pestë: Shami është vendi i besimtarëve të përkrahur

Veçoria e pestë: Shami është vendi i besimtarëve të përkrahur. Përkrahja e Allahut të Madhëruar për robërit e Tij është një tjetër cilësi për të cilën Ai na ka njoftuar. Për shkak të kësaj cilësie Ai është quajtur me emrin En-Nasijr i cili do të thotë Përkrahës apo Mbështetës siç thuhet në Kuran: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ […]

Më ka mësuar Muhamedi …. (4)

Më ka mësuar i dashuri im (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)! (4) Se prej shenjave të afrimit të Kiametit është kur dituria fetare të merret nga të vegjëlit. Kjo bazuar në hadithin që transmetohet nga Ebu Umeje El-Xhumehi se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtetë, prej shenjave të Kiametit është që dija (fetare) […]

Koha e butësisë, durimit, dhe urtësisë

Dijetari i madh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Kjo kohë është koha e butësisë, durimit, dhe urtësisë. Nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë në injorancë dhe janë të pavëmendshëm duke i dhënë përparësi dynjasë. Prandaj, medoemos duhet durim, medoemos duhet butësi në mënyrë që thirrja Islame të arrijë kudo, që […]

Tri këshilla për jetën e përditshme

TRI KËSHILLA PËR JETËN E PËRDITSHME 1- T’i jemi mirënjohës Allahut të Madhëruar për të gjitha mirësitë që na ka falur, qofshin ato të dukshme apo të padukshme. Mirësitë e Allahut ndaj nesh janë të panumërta: ‘’A nuk e dini ju se Allahu nënshtroi për të mirën tuaj çka në qiej e çka në tokë […]

Hutbe – Njohje me profetin Muhamed ﷺ

Në javët e kaluara kemi folur shkurtimisht rreth dijes, vlerës së saj dhe bazat e dijes Islame të cilat janë; njohja e Allahut, njohja e fesë Islame dhe njohja e Profetit ﷺ. Kemi folur rreth njohjes së Allahut dhe njohjes së fesë Islame, ndërsa sot do të flasim shkurtimisht rreth njohjes së Profetit ﷺ. Profeti […]

Më ka mësuar Muhamedi …. (3)

Më ka mësuar i dashuri im (sal-Allahu alejhi ue sel-lem!) (3) Më ka mësuar për çdo gjë që më afron te Xheneti dhe më largon nga zjarri i Xhehenemit. Imam Muslimi shënon në “Sahihun” e tij: “Erdhi një njeri tek i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe i tha: Më trego për një […]

Njohje me fenë Islame

Javën e kaluar kemi folur rreth dijes dhe vlerës së saj, dhe kemi thënë se e gjithë dija e dobishme e Kuranit dhe Sunetit kthehet tek tri aspekte të rëndësishme: Njohja e Allahut, njohja e fesë Islame dhe njohja e Profetit ﷺ. Çdo dije e fesë tonë është njohje me Allahun, ose njohje me Profetin […]

Ti je thjesht njeri!

Ti je thjesht njeri! “Ne u kemi krijuar prej tokës, aty do t’ju kthejmë dhe nga ajo do t’u nxjerrim edhe një herë tjetër.” Taha: 55. Ky ajet është përkujtuesi dhe shoqëruesi më i mirë për çdokënd që ka arritur diçka nga kjo jetë kalimtare prej: posteve, pozitës së lartë, famës, titujve të ndryshëm etj.  […]