• ‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos i shoqëro,!

  • 10 ditet e Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to

  • Keto dite janë 10 ditët më të mëdha

  • Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore

Disa dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit

Disa dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit 1-Allahu i Lartësuar i tregon profetit të tij Muhamedit (alejhi selam) historitë e popujve të mëparshëm me qëllim që zemra e tij të forcohet dhe shpirti i tij të qetësohet. I tregon për adhurimet, durimin e forte dhe pendimin e tyre, gjëra që […]

Historia e Daudit dhe Sulejmanit

Historia e Daudit dhe Sulejmanit (alejhima selam) Këta dy Pejgamberë ishin nga më të shquarit e Beni Israilëve, tek këta të dy, Zoti i Lartësuar bashkoi Profetësinë dhe pushtetin e madh e të fortë. Sa i përket Daudit (alejhi selam) ai ishte pjesë e ushtarëve që luftuan krah për krah me Talutin të cilin njëri […]

Historia e Junusit (alejhi selam)

Historia e Junusit (alejhi selam) Junusi (alejhi selam) konsiderohet nga Pejgamberët më të mëdhenj të Beni Israilëve të cilin Allahu e dërgoi tek banorët e Ninevesë në zonën e Mosulit. Ai i ftoi njerëzit për tek Allahu por ata e refuzuan. Ai e vazhdoi thirrjen e tij por ata përsëri e refuzuan. Junusi i kërcënoi […]

Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur

Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur që të rregullojmë ato që kanë kaluar. Sepse “Punët llogariten sipas përfundimit” siç ka thënë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Dhe shpërblimi vjen sipas punëve më të mira që kemi bërë siç thotë Allahu i Lartësuar: “…që t’i shpërblejë […]

Eduaka e agjërimit

Edukatat e tij E ato janë gjashtë: E para: ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së tij saus: “Kush nuk e le fjalën e rrejshme dhe punën me të Allahu nuk ka nevojë që ai të lerë ushqimin dhe pijen e tij”[1] Dhe ka thënë Profeti saus: “Ndoshta ndonjë […]

Dobitë që ka agjërimi

Agjërimi ka shumë dobi, prej tyre: ngritja e gradave në Xhennet, fshirja e gjynaheve, dobësimin e epsheve, shtimin e shpërblimeve, zhdërvjelltësimin për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradave, kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – […]

Detyrueshmëria e agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të ruheni nga dënimi” (Bekarah: 183) Qëllimi është: nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehennemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve të cilat të çojnë […]

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes?

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes? Që hytbet të arrijnë qëllimin e tyre, kërkohet prej besimtarëve të heshtin gjatë kohës që imami ligjëron dhe të dëgjojnë me vëmendje fjalët e tij. Kjo porosi është përmendur në Kuran, ku thuhet: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!” suretu […]