• “Shkaku i perpilimit te ketij libri”

  • Realiteti ynë

  • Dy mësime të mëdha nga historia e Dhul Karnejnit.

  • Shfrytëzo rastet që të vijnë!

EMRAT DHE ATRIBUTET E ALLAHUT TË MADHËRUAR

-Allahu i Lartmadhëruar e ka përshkruar veten e Tij nëpërmjet Kuranit Famëlartë dhe haditheve të Profetit (Paqja qoftë mbi të) me Emra dhe Atribute të shumtë. -Nëpërmjet këtyre Emrave dhe Atributeve besimtarët arrijnë të njohin Krijuesin e tyre. -Pohimi i këtyre Emrave dhe Atributeve,dhe pranimi i tyre ashtu siç janë përmendur në Kuran dhe në […]

Disa shenja të mjaftueshme rreth rregullave të kurbanit.

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, i Cili ligjëroi për robërit e Tij që t’i afrohen Atij duke therur kurban. Ai e ka përmendur kurbanin bashkë me namazin në Kuran. Dëshmoi se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut të vetëm, Ai nuk ka shok. Ai është plot mirësi, e bamirësi. Dëshmoi se […]

ARGUMENTAT E EKZISTENCËS SË ALLAHUT TË MADHËRUAR

ARGUMENTAT E EKZISTENCËS SË ALLAHUT TË MADHËRUAR -Për ekzistencën e Allahut të Madhëruar dëshmon çdo qelizë e kësaj Gjithësije.Është Ai që është kjo Gjithësi. Kjo Gjithësi është fryt i mjeshtërisë së Tij. Në çdo anë dhe në çdo cep të saj dëshmohet fuqia,urtësia dhe mjeshtëria e Tij.Riprodhimi i krijesave nga një substancë e thjeshtë.Formimi i […]

Keto dhjete dite te para te Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to

●Keto dhjete dite te para te Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to duke thene: وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) “Pasha Agimin! Pasha dhjete ditët!” Surja Fexhr ajeti i pare dhe i dyte. Ibn Kethiri thote ne tefsirin e tij ne komentimin e këtij ajet: “Dhjete ditët janë dhjete ditët e […]

Shkarko librin pdf “Njohuri Islame për të Rinjtë Myslimanë”

Libri më i ri i Qendrës “Udha e Besimtarëve” “Njohuri Islame për të rinjtë Myslimanë” Edukimi i të rinjve myslimanë në fenë e tyre islame është një prej synimeve të sheriatit Islam siç thotë Allahu i madhëruar në Kuran: “O ju që keni besuar! Ruani vetet dhe familjet tuaja nga Zjarri!”. Profeti ynë -alejhi selam-, […]

Mirësitë e përkushtimit ndaj xhumasë

Mirësitë e përkushtimit ndaj xhumasë Përkushtimi ndaj xhumasë ka disa mirësi, për të cilat ka njoftuar profeti -alejhi selam- dhe sa më i madh të jetë përkushtimi, aq më shumë mirësi ka. Prej këtyre mirësive veçojmë:   1- Mirësia e atij që bashkon mes guslit dhe vajtjes herët në xhami. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

Hadithi 2 Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Allahu Ebu Musa (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon: I dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Alllahu, është si ai njeriu që shkoi tek një […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]