• Shejtani i mallkuar

  • Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai e ka ruajtur fenë e tij

  • La ilahe il-lAllah dhe El-hamdulilah

  • Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë.

Besimi në kaderin është prej bazave të besimit

Ibën Abasi radijAllahu anhuma[1] ka thënë: “Cdo gjë është me kader (e përcaktuar), madje edhe vendosja e dorës tënde mbi faqen tënde.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Besimi në kaderin është prej bazave të besimit. Siç ka ardhur në hadithin e Xhibrili alejhis-selam që transmeton Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu ku Xhibrili alejhi-selam e pyeti […]

Rreziku i mëkateve janë shkak për zbritjen e dënimit të Allahut

Gjurmët e mëkateve tek individët dhe popujt Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Pasha Allahun, me të vërtetë mëkatet ndikojnë në sigurinë e vendeve, ndikojnë në mirëqënien dhe ekoniminë e tyre dhe ndikojnë në zemrat e popullit.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Rreziku i mëkateve dhe se ato janë shkak për […]

Termetet e shumta afrimit të orës së fundit

Shenja e katërmbëdhjetë e afrimit të orës së fundit të dynjasë Tërmetet e shumta. Tërmetet janë shenja prej shenjave të fuqisë së Allahut siç janë edhe vullkanet, eklipset, stuhitë etj. Allahu i madhëruar tregon në kuran: “Nuk i nisim shenjat (të cilat tregojnë për fuqinë tonë) veçse për frikësim” suretul-Isra: 59. Katade -Allahu e meshirofte- […]

Rezultati i diturise eshte vepra.Shkarko librin pdf

Titulli i librit “Rezultati i diturise eshte vepra” Autor: Dr Abdurrezak bin Abdulmuhsin el Bedr Përktheu nga arabishtja: Jeton Bozhlani Shkarko librin pdf Rezultati i diturise

Begatia gjendet te praktikimi i Sunetit

Begatia gjendet te praktikimi i Sunetit Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!)[1] thotë: “Mësoje veten me praktikimin e Sunetit, ngase në të ka begati.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Rëndësia e Sunetit në jetën e muslimanit dhe se ai është shpallje nga Allahu i Lartësuar. E dyta: Me të vërtetë Islami është Suneti dhe Suneti […]

Kodi i durimit.Liber pdf

Kodi i durimit Autori: Shejhul Islam Tekijudin Ahmed bin Tejmije 661 – 728 h (1263 – 1328) Përshtati në shqip: Edmond Ajdini SHKARKO LIBRIN PDF Kodi durimit

Suneti (tradita profetike) është shpallje nga Allahu i Lartësuar

Hassan bin Atijjeh[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Xhibrili alejhis-selam vinte tek i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me Sunet (i shpallte Sunetin) ashtu siç vinte me Kuran. Dhe ai mësonte atë (Sunetin) ashtu siç ia mësonte Kuranin.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: S’ka dyshim se Kurani dhe Suneti janë shpallje nga Allahu […]

Porosi të çmuara djalit.Liber pdf

Porosi të çmuara djalit. Imam el hafidh ebu el ferexh ibn xheuzi (551-630 h) Përshtati në shqip: Fatjon Isufi Shkarko ne celularin apo kompiuterin tuaj Porosi te çmuara djalit pdf