Të Ndryshme

Sahabët janë siguri për këtë umet

Sahabët janë siguri për këtë umet Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!) Prej pozitës së lartë të tyre, o ju vëllezër, është se ata u ngritën në pozitën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, pozitë madhështore. I dashuri ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë siguri për umetin e tij gjatë jetës […]

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit Prijësi i besimtarëve Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu[1] ka thënë: “Ne jemi një popull që Allahu na krenoi me Islam. Prandaj, nëse e kërkojmë krenarinë diku tjetër (e jo me Islam), Allahu ka për të na poshtëruar.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Islami është feja e pranuar tek Allahu. […]

Besimi në kaderin është prej bazave të besimit

Ibën Abasi radijAllahu anhuma[1] ka thënë: “Cdo gjë është me kader (e përcaktuar), madje edhe vendosja e dorës tënde mbi faqen tënde.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Besimi në kaderin është prej bazave të besimit. Siç ka ardhur në hadithin e Xhibrili alejhis-selam që transmeton Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu ku Xhibrili alejhi-selam e pyeti […]

Rreziku i mëkateve janë shkak për zbritjen e dënimit të Allahut

Gjurmët e mëkateve tek individët dhe popujt Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Pasha Allahun, me të vërtetë mëkatet ndikojnë në sigurinë e vendeve, ndikojnë në mirëqënien dhe ekoniminë e tyre dhe ndikojnë në zemrat e popullit.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Rreziku i mëkateve dhe se ato janë shkak për […]

Termetet e shumta afrimit të orës së fundit

Shenja e katërmbëdhjetë e afrimit të orës së fundit të dynjasë Tërmetet e shumta. Tërmetet janë shenja prej shenjave të fuqisë së Allahut siç janë edhe vullkanet, eklipset, stuhitë etj. Allahu i madhëruar tregon në kuran: “Nuk i nisim shenjat (të cilat tregojnë për fuqinë tonë) veçse për frikësim” suretul-Isra: 59. Katade -Allahu e meshirofte- […]

Begatia gjendet te praktikimi i Sunetit

Begatia gjendet te praktikimi i Sunetit Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!)[1] thotë: “Mësoje veten me praktikimin e Sunetit, ngase në të ka begati.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Rëndësia e Sunetit në jetën e muslimanit dhe se ai është shpallje nga Allahu i Lartësuar. E dyta: Me të vërtetë Islami është Suneti dhe Suneti […]

Suneti (tradita profetike) është shpallje nga Allahu i Lartësuar

Hassan bin Atijjeh[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Xhibrili alejhis-selam vinte tek i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me Sunet (i shpallte Sunetin) ashtu siç vinte me Kuran. Dhe ai mësonte atë (Sunetin) ashtu siç ia mësonte Kuranin.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: S’ka dyshim se Kurani dhe Suneti janë shpallje nga Allahu […]

Pozita e sahabëve radijAllahu anhum

Hafidh Ibën Asakiri (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Përcillet nga Ebu Abdurrahman en-Nesai[1] (Allahu e mëshiroftë!) se ai është pyetur në lidhje me Muavije bin Ebu Sufjan, shokun e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, dhe tha: “Me të vërtetë Islami është si shtëpia që ka derë, ndërsa dera e Islamit janë sahabët. […]