Të Ndryshme

Rregulli i dytë: Mos u beto, veçse kur thua të vërtetën!

Ky rregull ka lidhje me ato betime të cilat bëhen për të vërtetuar: fjalët, lajmet, deklaratat, dëshmitë etj dhe betimet në raste të tilla nuk duhen bërë veçse kur ato janë të vërteta. Profeti -alejhi selam- thotë: “Ai i cili betohet në Allah, të thotë vërtetën!”[1]. Dhe gjithashtu thotë: “Mos u betoni në Allah, veçse […]

Shejtani i mallkuar

Shejtani i mallkuar: -Ha, pi, strehohet dhe urinon siç ka thënë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në hadithin mutefekun alejhi. Ndërsa në lidhje me personin që fjeti deri sa u zbardh, Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Këtij i ka urinuar shejtani në veshin (apo veshët) e tij.” Shënon Buhariu (3270) dhe Muslimi (774) -Qesh. […]

Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai e ka ruajtur fenë e tij

Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai e ka ruajtur fenë e tij Shejh Sad El-Khathlan (Allahu e ruajttë!)   Pyetje: A keni ndonjë fjalë inkurajuese për faljen e namazit me xhemat në xhami. Ngase ka prej njerëzve që falet, porse ai nuk e urdhëron familjen e tij për faljen e namazit, djemtë dhe vajzat e […]

La ilahe il-lAllah dhe El-hamdulilah

  La ilahe il-lAllah dhe El-hamdulilah Shejh Aziz bin Ferhan El-Anezij (Allahu e ruajttë!) (Nxënësi) Autori ka thënë: Transmetohet nga Xhabiri radijAllahu anhu nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Dhikri më i mirë është (fjala) la ilahe il-lAllah, ndërsa lutja më e mirë është el-hamdulilah.” Dhikri më i mirë. Nëse pyetesh ose […]

Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë.

Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë. Çlirimi i xhamisë së Aksasë.   Në Sham[1] dhe konkretisht në Palestinë, vend në të cilin banonin një pjesë e familjes së Ibrahimit -alejhi selam- profetit të dalluar për thirrjen në besimin e pastër larg shirkut dhe idhujtarisë, pas ndërtimit të Qabes në Meke […]

Betimet pas ardhjes së Islamit.Betohu vetem ne Zot!

Betimet pas ardhjes së Islamit.   Betimi në realitet është madhërim që i bëhet atij në të cilin betohesh dhe i betuari për hir të tij thotë të vërtetën dhe nuk gënjen, e mban premtimin dhe nuk shkel atë. Ky lloj madhërimi në këtë lloj mënyre është adhurim dhe nuk i takon veçse Allahut të […]

Betimet në këndvështrimin e Islamit.

Betimet në këndvështrimin e Islamit.   Betimet janë të shpeshta në jetën e përditshme dhe njerëzit i përdorin ato, ose për të siguruar dikë se thonë të vërteten, ose se do të kryejnë diçka me patjetër. Ato janë shumë të nevojshme në jetën e përditshme, sidomos në lidhje me vërtetësinë e fjalës, sepse është e […]

BARRA E BORXHIT

I Dërguari i Allahut a.s. i është lutur Zotit të tij që t’ia shlyente borxhet. Bile I Dërguari i Allahut a.s. e bënte shpesh këtë lutje. Tek hadithi të cilin e ka cekur Muslimi nga Ebu Hurejreh r.a. thuhet se Profeti a.s. kur shtrihej në shtratin e tij kthehej në anën e tij të djathtë […]