• “Shkaku i perpilimit te ketij libri”

  • Realiteti ynë

  • Dy mësime të mëdha nga historia e Dhul Karnejnit.

  • Shfrytëzo rastet që të vijnë!

“Shkaku i perpilimit te ketij libri”

Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I mbësh­tetemi Allahut të na ruajë nga sherri i vetes sonë dhe nga të këqijat e punëve tona! Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush e humb e atë që e humb Allahu, nuk ka kush e udhëzon. […]

Realiteti ynë

Realiteti ynë -Mangësi në faljen e namazit. -Shpërfillje ndaj Kuranit. -Ushqimi i përditshëm shpifjet dhe përgojimi. -Përmendja e pakët ose aspak e Allahut të Madhëruar. -Mosrespektues ndaj prindërve. -Më shumë ‘vlen’ puna me traditën e njerëzve sesa puna me Sunetin profetik. -Tolerimi në bërjen e mëkateve. -I japim përparësi kënaqësisë së njerezve ndaj kënaqësisë së […]

Dy mësime të mëdha nga historia e Dhul Karnejnit.

Dy mësime të mëdha nga historia e Dhul Karnejnit. Ai shkoi te një popull të cilët ju ankuan për je’xhuxh me’xhuxhët dhe ai ndërtoi digën e fortë për t’i mbrojtur prej tyre. A përmendet në suren Kehf feja e atij populli? Jo, sepse s’ka rëndësi kur flitet për bamirësi dhe ndihmesë reciproke që duhet të […]

Shfrytëzo rastet që të vijnë!

Një fjalë e urtë arabe thotë: “Kur të fryjnë erërat e tua shfrytëzoji ato” Dhe kjo ishte ajo që bëri edhe Jusufi – paqja qoftë mbi të – kur mbreti i Egjiptit deshi t’i jepte një post, tha: “Më vendos përgjegjës të depove të tokës, me të vërtetë unë jam ruajtës besnik i pasurisë dhe […]

Besimi

Besimi Në terminologjinë fetare ‘El-Ijman’ do të thotë: “Besimi me zemër, shqiptimi me gjuhë dhe puna me gjymtyrë dhe shtylla”. Allahu i Madhëruar thotë: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ “Arabët e shkretëtirës deklarojnë: “Ne besojmë”. Thuaju: “Ju nuk keni besuar! Por më mirë thoni: ‘Ne përulemi’, […]

Ibn Tejmijeh dhe perëndimorët.

Perëndimorët studiojnë personalitetin e Ibn Tejmijes dhe librat e tij në universitetet e tyre, ndërsa bishtat e tyre kanë qëndrim të kundërt me ta. Thotë shejkhu i nderuar  Mesh’hur Hasen – Allahu e ruajtë: “Është trishtuese dhe për të ardhur keq që të gjesh drejtësi tek perëndimorët dhe të mos e gjesh atë te muslimanët. […]

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (jurisprudencë)

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (Hadithi 12 nga Libri Bulugul Meram)   12-Transmetohet nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se një beduin erdhi dhe urinoi në një pjesë të xhamisë. Menjëherë njerëzit nisën ta qortonin. Por Profeti i Zotit(Paqja qoftë mbi të) i ndaloi ata. Kur mbaroi së urinuari ,Profeti i Zotit (Paqja […]

E drejta e Allahut mbi robërit

Mësimi (1)- Akide E drejta e Allahut mbi robërit Pyetja e 1-rë: Përse na ka krijuar Allahu?! Përgjigjja: Allahu na ka krijuar që ta adhurojmë vetëm Atë dhe të mos e barazojmë Atë me asgjë dhe askënd tjetër. Argumeti në lidhje me këtë është fjala e Tij – Qoftë i Lartësuar! – në suren edh-Dharijat: […]