• Ligjërata e fundit

  • Babai i imam Ghazalit

  • Sulejmani dhe milingona

  • Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes?

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes? Që hytbet të arrijnë qëllimin e tyre, kërkohet prej besimtarëve të heshtin gjatë kohës që imami ligjëron dhe të dëgjojnë me vëmendje fjalët e tij. Kjo porosi është përmendur në Kuran, ku thuhet: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!” suretu […]

Sa rekate duhet te fal kur imami harron te fali nje rekat?

Pyetje: Një imam në namazin e ikindisë harroi dhe fali tre rekate dhe pastaj dha selam. Ne i thamë qe ke falur tre rekate dhe të plotësojmë atë me një rekat tjetër dhe pastaj te bëjmë sehvi sexhde. Ai na tha: do ta falim nga e para se është prishur si namaz dhe ka argumente […]

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj.

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj. Emri [El-Xhumuah] në arabisht, apo [E Xhuma] në shqip, është emër islam, sepse ky emër nuk ka qenë njohur para islamit. Emri i hershëm i xhumasë tek arabët ka qenë [El-Urubeh] siç është edhe emri [E Premte] te shqiptarët. Ensarët (siç quhen banorët myslimanë të Medinës në […]

Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet këtij cikli formohen muajt dhe vitet. Grupimi i ditëve në javë ka lidhje me një realitet të vjetër historik dhe […]

Ligjërata e fundit

“Në një ditë si kjo në vitin 1421 hixhrij, babai im Muhammed ibn Salih el Uthejmin – Allahu i Lartësuar e mëshiroftë – gjendej i shtrirë në shtrat duke lënguar prej sëmundjes, në dhomën e tij në xhaminë e shenjtë të Mekkes fisnike. Në mëngjesin e asaj dite e kishte kapluar një lodhje e madhe, […]

Babai i imam Ghazalit

Muhammed et Tusij ishte një burrë i varfër por i devotshëm. Ai kishte një dyqan ku tirrte leshin dhe e shiste, dhe hante nga fitimi i duarve të tij. I pëlqente shumë të merrte pjesë në tubimet e dijetarëve prandaj shoqërohej me ta, u shërbente dhe u jepte aq sa kishte mundësi. Kur dëgjonte fjalët […]

Sulejmani dhe milingona

“Derisa kur arritën te lugina e milingonave një milingonë tha: ‘O ju milingona hyni në vendbanimet tuaja që të mos ju thyejë Sulejmani dhe ushtritë e tij pa e ndjerë’” (Neml: 18) Milingona: Ndjeu ardhjen e Sulejmanin dhe ushtrisë së tij (prandaj) Shpejtoi të jepte alarmin (dhe) E tërhoqi vëmendjen e tyre drejt saj me […]

A mjafton drejtimi i Qabes apo duhet gjetur vendndodhja e saj në mënyrë preçize?

“Xhamitë e muslimanëve sot a janë të drejtuara fiks drejt Qabes apo janë në drejtim të saj? E nëse janë fiks në drejtim të Qabes, a është kështu edhe safi apo vetëm një pjesë e tij? Së pari Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Çka mes lindjes dhe […]