• Shpjegimi i hadithit “Kush shpik në këtë çështjen tonë…” Pjesa parë

  • Gjëja e parë me të cilën fillon thirrja

  • Islami në Indi (Pjesa e parë)

  • Shpjegimi i hadithit Islami ndërtohet mbi pesë shtylla Pjesa fundit

Shpjegimi i hadithit “Kush shpik në këtë çështjen tonë…” Pjesa parë

Shpjegimi i hadithit “Kush shpik në këtë çështjen tonë…” Pjesa parë Transmetohet nga nëna e besimtarëve Ummu Abdilah Aisha radijAllahu anha se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush shpik në këtë çështjen tonë diçka që nuk është prej saj ajo refuzohet (nuk pranohet).” Buhariu (2697) dh Muslimi (1718) […]

Gjëja e parë me të cilën fillon thirrja

Gjëja e parë me të cilën fillon thirrja Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Kur Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e dërgoi Muadhin radijAllahu anhu në Jemen i tha: “Ti do të shkosh te një popull që janë prej ithtarëve të librit (ehlul-kitabi). Prandaj gjëja e parë tek e cila do i ftosh ata është […]

Islami në Indi (Pjesa e parë)

Pjesa e parë -Parathënia dhe Depërtimi i islamit në Indi- Parathënie: India është një gadishull i madh në oqeanin indian, në jug dhe juglindje të vargmaleve të Himalajës, laget nga deti Arab në jugperëndim dhe nga deti Bengal në juglindje. Emri i tij është marrë nga lumi Indus në verilindje të gadishullit të cilin arabët […]

Shpjegimi i hadithit Islami ndërtohet mbi pesë shtylla Pjesa fundit

Shpjegimi i hadithit Islami ndërtohet mbi pesë shtylla Pjesa fundit Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Tha: “kryerjen e haxhit.” Haxhi është shtylla e pestë nga shtyllat e Islamit. Kryerja e tij është detyrë për muslimanin një herë në jetë. “El-Haxh” nga ana gjuhësore: Synim. Ndërsa në legjislacionin Islam: Të kesh synim Shtëpinë e Shenjtë […]

Përgëzoji durimtarit!

Përgëzoji durimtarit! Falënderimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut, Një të Vetmit! Paqja, mëshira dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhamedin, pas të cilit nuk ka profet tjetër! E në vijim: Durimi është gjysma e besimit, është morali më fisnik me të cilin zbukurohet njeriu. Me anë të durimit njeriu bëhet i qëndrueshëm në […]

Përgëzoji durimtarët

Falënderimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut, Një të Vetmit! Paqja, mëshira dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhamedin, pas të cilit nuk ka profet tjetër! E në vijim: Durimi është gjysma e besimit, është morali më fisnik me të cilin zbukurohet njeriu. Me anë të durimit njeriu bëhet i qëndrueshëm në rrugën e […]

Mimberi i profetit alejhi selam

Ebu Hazim bin Dinar ka thënë: Disa burra shkuan te Sehl bin Sadi es-Saidijji dhe po diskutonin për minberin -e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se nga çfarë materiali ka qenë. Ata pyetën Sehl-in, ndërsa ai tha: “Pasha Allahun! Unë e di se nga cili material është ndërtuar (minberi). Unë e kam parë që momentin […]

Qëndrueshmëria në Fe (Ndjekja e sunetit dhe largimi nga risitë)

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e mëshiroftë!): Prej mjeteve që e ndihmojnë njeriun të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij është: Pasimi dhe largimi nga bidatet. Me të vërtetë pasimi i Kuranit dhe Sunetit sipas kuptimit të të parëve të këtij populli (es-selafus-salih) janë prej mjeteve më të forta të qëndrueshmërisë […]