• Nuk është njohur ndonjë që e donte leximin më shumë se këta të tre

  • Cilat janë qëllimet e vizitës së varrezave?

  • Mos e humb shpresën por puno dhe këmbëngul!

  • Ibnul A’rabi shoqërohej me librat!

Nuk është njohur ndonjë që e donte leximin më shumë se këta të tre

Jakut el Hameuij përmend tek “Irshadul erib”[1] tek jetshkrimi i Xhahidhit: “Ebu Hiffani thotë: ‘Nuk kam parë kurrë, e as kam dëgjuar njeri që i donte librat dhe diturinë më shumë se Xhahidhi. Atij nuk i binte në dorë ndonjë libër veçse e lexonte deri në fund, çfarëdolloj libri që të ishte. Ai merrte me […]

Ose shkruante, ose jepte mësim, ose lexonte

Ose shkruante, ose jepte mësim, ose lexonte. Ibn Asakiri thotë në “Tebjinu kedhibil mufteri”[1], kur flet për jetën e Sulejm ibn Ejjub er Razit: “Më kanë treguar se ai e llogariste veten e tij deri tek frymëmarrjet! Nuk linte asnjë kohë bosh pa dobi. Ose do të ishte duke shkruar, ose duke dhënë mësim, ose […]

Përçarja e ymetit islam (Analizë akademike) 1

Hadithi i përçarjes. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se profeti alejhi selam ka thënë: “U përçanë çifutët në shtatëdhjetë e një apo dy grupe, u përçanë të krishterët në shtatëdhjetë e një apo dy grupe dhe do të përçahet ymeti im në shtatëdhjetë e tre grupe”. E transmeton Ebu Daudi, Termidhiu dhe Ibn Maxhe. Ndërsa […]

Qëndrimi gjithmonë pranë librave, në shtëpi apo në udhëtim

Në këtë temë ka çudira dhe gjëra të mahnitshme. Allahu i mëshiroftë ata trupa dhe i shpërbleftë me pozitat e atyre që është kënaqur me ta, për punën që kanë bërë dhe shpërblim për durimin që kanë pasur. Imam Dhehebiu përmend në librin e tij “Tedhkiratul huffadh”[1] nga Ibn Tahir el Makdesij se ka thënë: […]

Cilat janë qëllimet e vizitës së varrezave?

Në vizitën e varreve janë për qëllim dy gjëra: 1- Të përfitojë vizituesi me përmendjen e vdekjes dhe të vdekurve dhe se përfundimi i tyre është ose për në xhenet ose për në zjarr. Ky është qëllimi i parë nga vizita siç tregojnë hadithet e përmendura më lart. 2- Përfitimi i të vdekurit dhe bërja […]

A lejohet leximi i Kuranit për prindërit, qofshin ata gjallë apo të vdekur, duke pasur parasysh se ata nuk dinë shkrim e as këndim?

A lejohet leximi i Kuranit për prindërit, qofshin ata gjallë apo të vdekur, duke pasur parasysh se ata nuk dinë shkrim e as këndim? Përgjigje: Ata kanë shpërblim për atë që të kanë mësuar ty Kuranin, dhe kanë shpërblim për edukimin që të kanë dhënë, prandaj nuk ka nevojë të thuash: Unë po lexoj Kuran […]

Gjërat që i bëjnë dobi të vdekurit

Së pari: Duaja e myslimanit dhe istigfari i tij për të, nëse i plotëson kushtet e pranimit; për shkak të fjalës së Allahut të madhëruar: (Dhe ata që erdhën pas tyre thonë o Zot na fal neve dhe vëllezërit tanë që na parakaluan në besim dhe mos bëj në zemrat tona smirë për ata që […]