• Shperblimi per ate qe do per hir te Allahut

  • Dita e gjykimit…?

  • Puthja e Gurit të Zi në Qabe

  • Forma e telbijes ne haxh

Shperblimi per ate qe do per hir te Allahut

Ebu Idris el Khaulanij – Allahu e mëshiroftë – thotë: “Hyra në xhaminë e Damaskut ku pashë një djalosh që buzëqeshte shpesh. Njerëzit qëndronin përreth tij dhe kur kundërshtoheshin për një çështje e kthenin tek ai dhe e pranonin mendimin e tij. Pyeta për të dhe më thanë: Ky është Muadh ibn Xhebeli – Allahu […]

Dita e gjykimit…?

Dita e gjykimit…? Kështu është kjo jetë: për kafshët kujdesen në mënyrë prindërore, ndërsa mbi njerëzit në vendet ku ka luftë, testojnë armët moderne! Fakti qe do të ketë Ditë të Gjykimit tregon për Drejtësinë e madhe që ka Allahu. Jetojmë me pak se një shekull në ketë jetë. Vdesim dhe ngjallemi e dalim para […]

Puthja e Gurit të Zi në Qabe

Puthja e Gurit të Zi në Qabe Nga Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu se ai shkoi te Guri i Zi, e puthi dhe tha: “Unë e di se ti je vetëm një gur që s’të bën dëm dhe as të sjellë dobi. Nëse nuk do e kisha parë të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue […]

Forma e telbijes ne haxh

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma se: Telbija e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë: “Lebbejke Allahumme lebbejke. Lebbejke la sherike leke lebbejke. Innel hamde uen niamete leke uel mulk, la sherike leke – Të përgjigjem Ty o Zoti im! Të përgjigjem Ty! I përgjigjem thirrjes Tënde dhe Ti nuk […]

Gjerat qe vesh muhrimi

Transmetohet nga Ibën Abasi radijAllahu anhuma se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem duke mbajtur hytbe në Arafat të thotë: “Kush nuk gjen sandale, të veshë shoshone dhe kush nuk gjen izar, të veshë shallvare.” Muttefekun alejhi. Shejh Abdurrahman es-Sadij (Allahu e mëshiroftë!): Në hadith ka argument se nuk […]

Dobi të përmbledhura nga kapitulli i Haxhit (Pjesa e dytë)

Mendimet e përzgjedhura të shejh Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë!) në lidhje me haxhin dhe umrën Pjesa e dytë 8. Nëse fëmija ose robi kryejnë haxhin, ai saktësohet prej tyre, por nuk vlen nga haxhi Islam (duhet ta kryejnë përsëri pasi fëmija të arrijë pjekurinë dhe robi të fitojë lirinë). Bazuar në hadithin që e […]

A lejohet të kalohet para atij që falet në dy vendet e shenjta?

Shkëputur nga libri: “Enciklopedia e Thjeshtuar e Fikhut” vëll: 4. Autori: Sheikh Husein El-Auaishe (një prej nxënësve të njohur të sheikh Albanit -Allahu e mëshiroftë-). Sheikhu i nderuar në librin e tij thotë: [Ndalimi i kalimit përpara njeriut që falet në dy vendet e shenjta Sheikh Albani në librin e tij “Haxhi i profetit -alejhi […]