• Kush e thote kete fjale te fundit do te hyje ne Xhenet

  • Gjykimi i betimeve të kërkesave.

  • Shirku i asgjëson të gjitha punët

  • Namazi është besim dhe dritë

Kush e thote kete fjale te fundit do te hyje ne Xhenet

Transmetohet nga Muadhi radijAllahu anhu se ka thene: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kush ka si fjale te fundit (deshmine) ‘la ilahe il-lAllah’ do te hyje ne Xhenet”. Shenon Ebu Daudi dhe Hakimi. Hadithi arrin graden sahih me deshmuesit e tij. Imam Neveviu (Allahu e meshirofte!) ne librin e tij […]

Gjykimi i betimeve të kërkesave.

Gjykimi i betimeve të kërkesave. Betimet e kërkesave janë të kërkojë dikush me betimin e tij në Zot, një veprim nga një tjetër. Psh: Pasha Allahun, do vish te unë sot! Apo: Pasha Allahun, do hamë drekë bashkë! Këto betime, zbatimi i tyre varet nga përgjigjja e tjetrit dhe profeti -alejhi selam- në lidhje me […]

Shirku i asgjëson të gjitha punët

Shirku i asgjëson të gjitha punët Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë, të është shpallur ty (o Muhamed), si dhe atyre që kanë qenë para teje: “Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër (në adhurim), me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit.”[1] Ajeti tregon se nuk […]

Namazi është besim dhe dritë

Namazi është besim dhe dritë Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Falja e namazit është besim, ndërsa humbja e tij është kufër. Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai do të jetë për të dritë në zemër, në fytyrë, në varr dhe ditën e tubimit (kur njerëzit të dalin nga varret para Zotit të […]

O njerëz! Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni asgjë Atij

O njerëz! Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni asgjë Atij   Allahu i Madhëruar thotë: “Sigurisht, atij që adhuron tjetërkënd përveç Allahut, Allahu do t’ia ndalojë Xhenetin dhe strehim i tij do të jetë Zjarri. Për keqbërësit nuk ka ndihmës.” El-Maide, 72 Allahu i Madhëruar në këtë ajet na tregon për rrezikun e shirkut, […]

Çfarë janë betimet?

Çfarë janë betimet? Betimet -siç theksojnë dijetarët- janë shprehje që përmbajnë përforcim veprimesh. Ato në lidhje me emrin e përmendur janë adhurim dhe në lidhje me veprimet që përmbajnë shtojnë përgjegjësinë ndaj tyre. Ata thonë: “Betim quhet përforcimi i një veprimi duke përmendur një të madhëruar me shprehje të veçanta”[1]. Me fjalën [përforcimi i një […]

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Ngritja e duarve në namaz

Ngritja e duarve në namaz Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: “I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur ngrihej për të falur namazin i ngrinte duart e tij deri në lartësinë e supeve, pastaj merrte tekbir (thoshte Allahu ekber). Dhe kur binte në ruku vepronte të njëjtën gjë, po ashtu […]