• Agjërimet vullnetare

  • Pasimi i udhës së besimtarëve shkak për të hyrë në Xhenet

  • Frika ndaj Allahut cilësi e banorëve të Xhenetit

  • Dallimi mes mirësisë së dynjasë dhe mirësisë së xhenetit Pjesa e dytë

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-.Historia e shtatë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e shtatë. AbdullahbinMesudi-radiallahuanhu- tregon se profeti alejhi selam ka thënë: “Beni Israilët kur u larguan nga koha e profetëve dhe u ngurtësuan zemrat e tyre, shpikën një libër nga ana e tyre, sipas dëshirave dhe fjalëve të gjuhëve të tyre sepse e vërteta e ardhur […]

Agjërimet vullnetare

1- E hëna dhe e enjtja Transmetohet nga Ebu Katade -radiallahu anhu- : “Se profeti -alejhi selam- u pyet për agjërimin e ditës së enjte. Ai tha: Në këtë ditë i linda, në të u dërgova –apo në të më erdhi shpallja- ”. Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- nga profeti -alejhi selam- se ka […]

A mund të flejë duke qenë xhunub?

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke qene xhunub? Tha: “Po, nese ndonjeri nga ju merr abdes, atehere le te fleje duke qene xhunub.” Nxjerrja e hadithit: Buhariu (287) dhe Muslimi (306) Tema e hadithit: Sqarimi gjykimit […]

Sa është vlera e faljes së namazit me xhemat në xhami?

Nga Abdullah bin Umer el-Khatabi radijAllahu anhu transmetohet se: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue selem ka thene: “Namazi i falur me xhemat eshte me i vlefshem se namazi i falur vetem me njezet e shtate grade (here).” Nxjerrja e hadithit: Buhariu (645) dhe Muslimi (650) Tema e hadithit: Vlera e namazit me xhemat […]

Akidja Islame

Akidja Islame “El-Akidetul-Islamijeh – Akidja Islame” është: Besimi i patundur në rububijen e Allahut të Lartësuar[1], në uluhijen e Tij,[2] në emrat dhe atributet e Tij, në engjëjt e Tij, në librat e Tij, në të dërguarit e Tij, në ditën e Fundit, në kaderin; të mirën dhe të keqen e tij, në çdo gjë […]

Pasimi i udhës së besimtarëve shkak për të hyrë në Xhenet

 Cilësitë e banorëve të xhenetit -Pasimi i udhës së besimtarëve-[1]   Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Allahut! Për besimtarët ekziston një udhë e cila të shpie drejt kënaqësisë së Allahut të Madhëruar dhe drejt xhenetit. Po ashtu jobesimtarët kanë rrugë e cila të shpie për te kënaqësia e […]

Frika ndaj Allahut cilësi e banorëve të Xhenetit

Cilësitë e banorëve të xhenetit –Frika ndaj Allahut– Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Allahut! Banorët e xhenetit kanë hyrë në xhenet ngase ata në jetën e kësaj bote i frikësoheshin Allahut. Prandaj hajdeni bashkë me ne që të dëgjojmë fjalën e Zotit tonë, i Cili na lajmëron në […]

Dallimi mes mirësisë së dynjasë dhe mirësisë së xhenetit Pjesa e dytë

Dallimi mes mirësisë së dynjasë dhe mirësisë së xhenetit Pjesa e dytë Së dyti:  Dijeni o muslimanë, se mirësitë e xhenetit janë më të mira dhe të qëndrueshme në krahasim me mirësitë e dynjasë. Allahu Madhëruar thotë: “Kurse ata të cilët i frikësohen Zotit të tyre do të kenë kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj. […]