• Dobi nga Kurani prej shejh Salih el-Feuzanit

  • Çfarë po ndodh me moralet tona?

  • Koha dhe mënyra e tekbireve të Kurban Bajramit.

  • Forma e namazit të Bajramit

Dobi nga Kurani prej shejh Salih el-Feuzanit

Dobi nga Kurani prej shejh Salih el-Feuzanit -1- Me tri llojet e teuhidit Allahu e ka filluar dhe mbyllur Kuranin Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Kjo sure –surja El-Fatiha– përfshin dijet më madhore. Së pari: Në të gjenden të tri llojet e teuhidit: Teuhidi er-Rububijeh, teuhidi el-Uluhijeh dhe teuhidi el-Esmau ues-Sifat. Teuhidi er-Rububijeh gjendet […]

Çfarë po ndodh me moralet tona?

Çfarë po ndodh me moralet tona? Morali I keq, prishja e moralit, konsiderohet sëmundje e rrezikshme e përhapur në këtë umet. Sa nga Muslimanët falen dhe nga ana tjetër, moralet e tyre lënë për të dëshiruar? Sa nga Muslimanët falen dhe nga ana tjetër, lëndojnë fqinjin (komshiun)? Sa nga Muslimanët falin namazin dhe nga ana […]

14 hadithe rreth Xhumas

-1-Dita e xhuma është dita më e mirë Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma. Në këtë ditë është krijuar Ademi alejhi selam, këtë ditë u fut në xhenet dhe në […]

Koha dhe mënyra e tekbireve të Kurban Bajramit.

Koha dhe mënyra e tekbireve të Kurban Bajramit. Koha: “Saktësohet se Aliu – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – bënte tekbire pas namazit të sabahut të ditës së Arafatit deri në namazin e ikindisë (asr) në ditën e fundit të teshrikut*, dhe bënte tekbir edhe pas asrit” “El irua” hadithi: 653. Dhe kjo saktësohet […]

Forma e namazit të Bajramit

Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve Forma e namazit të Bajramit Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Në rekatin e parë thuhen gjashtë tekbire pa llogaritur tekbirin fillestar, ndërsa në rekatin e dytë thuhen pesë tekbire. “Mexhmu fetaua ue rasail” vëll. 16 Gjykimi për atë që nuk i thotë tekbiret Shejh Ibën […]

Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve

Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve Kush janë festat legjitime në islam? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Janë tri festa: Festa e fitër Bajramit që është me rastin e përfundimit të muajit të Ramazanit. Festa e kurban Bajramit që është me rastin e përfundimit të dhjetë ditëve të Dhulhuxhes dhe e […]

Kur është koha kur theret kurbani në ditën e Bajramit

Transmetohet nga Xhundub bin Abdullah el-Bexhelij radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u fal ditën e Bajramit, pastaj mbajti hutben dhe më pas bëri kurban e tha: “Kush e ka therur kurbanin para namazit të Bajramit, le të ther një tjetër në vend të tij, ndërsa ai që nuk ka ther, […]

Rreth namazit të Bajramit

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma se ka thënë: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Ebu Bekri dhe Umeri e falnin namazin e Bajramit (fitër dhe kurban Bajramit) para hutbes.” Transmetuesi hadithit: Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma. Nxjerrja e hadithit: Buhariu (963) dhe Muslimi (888) Tema e hadithi: Namazi i Bajramit falet para hutbes. Shejh […]