• Nuk është obligim pasimi i një medh’hebi të caktuar!

  • Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam)

  • Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e drekës?

  • Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e sabahut?

Nuk është obligim pasimi i një medh’hebi të caktuar!

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Them: E vërteta përsa i përket çështjes së pasimit të medh’hebit është ajo që thonë shumë prej hulumtuesve (dijetarëve): “I lejohet muslimanit që t’i adresohet njërit prej katër medh’hebeve. Porse ky (adresimi një medh’hebit) nuk është obligim për të.” I lejohet muslimanit t’i adresohet një prej medh’hebeve të njohura. […]

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam)

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam) Për Musain, birin e Imranit dhe vëllanë e tij (alejhima selam) Zoti i Lartësuar ka përmendur histori shumë të gjatë. Në shumë pjesë të librit fisnik, ndodhia e Musait është trajtuar me stile (letrare) të ndryshme, disa herë në formë të shkurtuar, e herë të tjera me histori […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisiju: Nga Shu’beh: Nga Simaku: Nga Xhabir bin Semurah se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e drekës lexonte “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e sabahut?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Husejn bin Ali nga Zaideh: Na ka treguar Simak bin Harbin: Nga Xhabir bin Semurah se ka thënë: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e sabahut lexonte “Kaf. Uel-Kuranil-Mexhid”. [Kaf]. Ndërsa namazi i tij më pas ka qenë i lehtë (më i shkurtër).” […]

Ktheje pra fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së Shenjtë (Kabes)!

Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: Ndërsa njerëzit ishin në Kuba, duke falur namazin e sabahut, erdhi dikush dhe tha: “Të Dërguarit të Allahut iu shpall sot diçka nga Kurani dhe u urdhërua të kthehej nga Kibla, prandaj kthehuni nga Kibla!” Ndërkohë fytyrat e tyre ishin të kthyera nga Shami, dhe ata […]

Të mësojmë nga historia jonë e ndritur.

El Harith ibn Miskin ka qenë një dijetar i madh i cili nuk pranoi të thoshte se Kurani është i krijuar dhe për këtë u burgos nga pushtetari i asaj kohe Me’muni. Kur në pushtet erdhi Xha’fer el Muteuekkil e liroi dhe e bëri Gjykatës të Egjiptit. Siç bëri Allahu i Madhëruar me Profetin Jusuf […]

Këtë njeri e urren Allahu i Madhëruar

“Ibn Hibbani thotë në “Sahihun” e tij: ‘Tema: Qortimi i diturisë rreth çështjeve të kësaj bote dhe zhytja në to, dhe i injorancës rreth çështjeve që lidhen me Botën Tjetër, dhe largimit prej shkaqeve të saj’ Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Me të vërtetë Allahu e urren […]

Sqarimi i çështjes së sigurimeve [Albani, Ibn Uthejmin]

Fetvaja e shejkh Muhammed Nasiruddin el Albani – Allahu e mëshiroftë. Pyetësi: Dijetarët muslimanë janë në mospajtim rreth sigurimeve. Disa i kanë quajtur ato të lejuara, disa i kanë quajtur të ndaluara. Ndërsa disa të tjerë e kanë shtjelluar këtë çështje, duke i quajtur të lejuara disa lloje, ndërsa të tjerat të ndaluara. Prandaj sikur […]