• Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive

  • Jepi selam prej meje Isait – alejhisselam.

  • 6 parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

  • A lejohet të shtrihemi për të fjetur, me këmbët drejtuar nga Kibla (në drejtim të Qabes)?

Vlerat e Uthman bin Affanit radijAllahu anhu

89/111. (Sahih) Na ka treguar Ali bin Muhamed se ka thënë: Na ka treguar Abdullah bin Idris: Nga Hisham bin Hasan: Nga Muhamed bin Sirin: Nga Kab bin Uxhrah se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem përmendi trazirat dhe tha se ajo është afër. Në atë moment aty pranë kaloi një […]

Këto dispozita duhet ti mësojnë (Gjuetarët)

Shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) është pyetur: Zogjtë të cilët i qëllojmë me armë, a lejohet ti konsumojmë? Pyes, sepse disa prej këtyre zogjëve që i qëllojmë, i gjejmë të ngordhur para se ne të përmendim emrin e Allahut atëherë kur i godasim? Përgjigje: Nëse qëllon me armë zogjtë apo kafshë të tjera si […]

A lejohet ta emërtoj djalin me emrin Mikail (emër engjëlli)?

Njeriu duhet të zgjedhë emrat më të bukur për djalin apo vajzën e tij. Emrat më të dashur tek Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman si dhe çdo emër që i shtohet (shoqërohet) emrave të Allahut si Abdullah (rob i Allahut), Abdurrahman (rob i Mëshiruesit), Abdurrahim(rob i Mëshirbërësit),Abdulaziz (rob i Ngjadhënjyesit), Abdulvehab(rob i Dhuruesit), Abdulkerim(rob i […]

Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive

Tema: Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive Pyetja 7. Cilat janë shtyllat e Islamit? Shtyllat e Islamit janë pesë. Ato janë: Dëshmia la ilahe il lAllah ue ene Muhamed rasulullah – Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është i Dërguari i Allahut. Falja […]

Jepi selam prej meje Isait – alejhisselam.

Jepi selam prej meje Isait – alejhisselam. Muslimani duhet të ketë besim të patundur tek fjalët e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – edhe nëse mendja nuk ia rrok dhe e tejkalojnë imagjinatën e tij. Dhe kjo është pjesë e pandashme e dëshmisë se ai është i Dërguar prej Allahut […]

6 parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

Parathënia e shkëlqesisë, myftiut të përgjithëshëm të mbretërisë Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin për Profetin tonë Muhamedin, për familjen e tij dhe të gjithë shokëte tij. E në vazhdim! E lexova librin “Irshadul-Enam ila usul ue muhemat din el-Islam” […]

Si duhet kuptuar dispozita e të udhëtuarit vetëm?

Si duhet kuptuar dispozita e të udhëtuarit vetëm? Në programin me pyetje- përgjigje “Nurun alad-derb” Dijetari i njohur Muhamded ibn Salih El Uthejmin Allahu e mëshiroftë ndër të tjera thotë…..kjo që thamë më sipër tërheq vërejtjen ndaj udhëtimit të një personi i vetëm pa shoqërinë e askujt. Mirëpo kjo vlen për ato lloje të udhëtimit […]

A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve?

A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve? Nuk lejohet ndihma dhe përkrahja ndaj jobesimtareve kundër besimtarëve. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që i ndihmojnë jobesimtarët kundër jush janë prej tyre (jobesimtarëve).” Surja Maide, 51. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ata nuk janë miq te mi (sepse ata ishin ndihmues […]