• Disa çështje rreth Akides Islame (besimit) – Pjesa e parë-

  • Besimtarët, kanë për ta parë Zotin në botën e amshueshme

  • Mënyra e mbajtjes së shënimeve gjatë leximit të një libri

  • Njohje me llojet e leximit

Disa çështje rreth Akides Islame (besimit) – Pjesa e parë-

Kjo është një broshurë e shkurtër në lidhje me akiden[1] e muslimanit me argumente nga Kurani dhe Suneti autentik.[2] E përpiluar me formë të thjeshtë në metodën pyetje-përgjigje. Allahun e lus që ta pranojë me një pramim të mirë dhe ta bëjë atë prej dijes së dobishme, shpërblimi i së cilës vazhdon dhe pas vdekjes! […]

Besimtarët, kanë për ta parë Zotin në botën e amshueshme

Pasuesit e Sunetit dhe xhematit (ehlus-sunneh uel-xhemah) besojnë se kënaqësia më e madhe që do përjetojnë banorët e Xhenetit është shikimi te Zoti i tyre në botën Tjetër me sytë e tyre. Ata e vizitojnë Atë, Ai do u flasë atyre dhe ata do i flasin Atij. Allahu Lartësuar thotë: “Atë ditë, disa fytyra do […]

Mënyra e mbajtjes së shënimeve gjatë leximit të një libri

Kur kërkuesi i diturisë hyn në rradhët e lexuesve dhe i bashkangjitet grupit të tyre, duhet patjetër të shfrytëzojë leximin e tij dhe ta menaxhojë mirë atë, në mënyrë që të përfitojë prej tij atë që shpreson dhe të mos e çojë dëm lodhjen e tij. Dhe nuk ka metodë më të dobishme për këtë […]

Njohje me llojet e leximit

Është e dobishme për kërkuesin e diturisë që të njihet me llojet e leximit dhe të zhvillojë aftësitë e tij, në mënyrë që të fitojë mjeshtëri të reja në fushën e leximit. Dhe në këtë lëmi ka shumë studime, por ne do të përmendim këtu disa çështje: 1. Së pari duhet të shikojmë llojin e […]

3 llojet e durimit

Llojet e durimit Llojet e durimit janë tre, ashtu siç i kanë klasifikuar dijetarët muslimanë: Durimi në lidhje me kryerjen e obligimeve fetare. Durimi për t’u distancuar nga ndalesat e Zotit. Durimi gjatë fatkeqësive dhe sprovave. Ky klasifikim merr kuptim prej faktit se njeriu gjatë jetës së tij në këtë botë, patjetër do të gjendet […]

Vjellja është prej papastërtive

Pyetësi thotë: A konsiderohet vjellja prej papastërtive? A është detyrë pastrimi i rrobave, trupit dhe vendit prej saj? A e prish ajo abdesin? Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejl (Allahu e mëshiroftë!): Po, ajo është prej papastërtive dhe është detyrë pastrimi i vendit, rrobave dhe trupit prej saj. Ajo e prish abdesin nëse është e shumtë. […]

Dhënia mes’h qafës kur merr abdes

Pyetësi thotë: A lejohet dhënia mes’h qafës gjatë abdesit kur i jep mes’h kokës dhe veshëve? Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejl (Allahu e mëshiroftë!): Qafa nuk bënpjesë te gjymtyrët (pjesët) e abdesit. Prandaj nuk lejohet t’i jepet mes’h asaj e as të lahet. Allahu e di më së miri! “Fetava” vëll. 2 Përktheu: Unejs Sheme

Studenti dhe shejh Albani (Zoti e mëshiroftë)

Një student thotë: Ju selefijtë jeni fanatik mbas shejkh Albanit, a e pranon logjika që ai të mos ketë gabuar ndonjëherë në saktësimin apo dobësimin e ndonjë hadithi?! Përgjigje: Jo. Shejkh Albanij ishte njeri, dhe ai vdiq duke korrigjuar librat që kishte shkruar vet! Shejkh Albanij për hir të dashurisë që kishte për të vërtetën […]