• Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Ibrahimit (alejhi selam) Pjesa e dytë

  • Vizita e të sëmurit

  • Ndalimi i nuskave

  • Mirësia e mbartjes dhe përcjelljes së xhenazes

Unaza e martesës.

Unaza e martesës. “Nga Ibni Abbasi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – pa në dorën e një burri një unazë floriri. Ia hoqi (nga gishti), ia hodhi pastaj tha: “Ndonjëri prej jush merr një prush (gacë) zjarri […]

A lejohet të bartim hajmali?

A lejohet të bartim hajmali? Nuk lejohet të bartim hajmali sepse ato janë shirk. Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse Allahu të çon një dëm e dënim, nuk mund të ta heqë asgjë përveç Tij.” Surja Enam, 17. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush mban një hajmali ka bërë shirk.” […]

Disa njerëzve u është bërë zakon që pas çdo namazi të takojnë (përshëndesin) imamin ose ata që kanë pranë.

Disa njerëzve u është bërë zakon që pas çdo namazi të takojnë (përshëndesin) imamin ose ata që kanë pranë. A lejohet kjo gjë? Komisioni i Përhershëm i Dijetarëve thotë: Nëse një Musliman nuk ia ka dhënë dorën dikujt para namazit, mundet që t’ia japë kur të përfundojë namazin, qoftë ai namaz farz apo nafile, qoftë […]

A mund ti lyej flokët me bojë të zezë

Gjykimi i ngjyrosjes së flokëve me të zezë. Bismilah, me emrin e Allahut fillojmë dhe paqe e përshëndetje çojmë mbi të dërguarin e Allahut profetin Muhamed -alejhi selam-! Çështja e ngjyrosjes së flokëve apo edhe mjekrrës me të zezë është një çështje për të cilën janë përplasur mendimet e dijetarëve të islamit si në kohën […]

Përzgjedhja e fjalëve, a ka rëndësi në bashkëbisedim, nëse i përdorim pa qëllim të keq?

Shejh Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Nga njëra anë, përzgjedhja e fjalëve nuk është gjë e detyrueshme, nëse ato nuk bien në kundërshtim me akiden (besimin). Në disa raste është e domosdoshme madje e detyrueshme, megjithëse qëllimi mund të jetë i pastër. Nëse këto fjalë kanë kuptim të keq që të çon në […]

Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin?

Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin? Veprimi sipas tyre është kufr i madh nëse personi i jep përparësi atyre ndaj Islamit dhe e lejon veprimin sipas tyre. Sh. p.: Sa të këqija na kanë ardhur duke vepruar në kundërshtim me Islamin dhe në përputhje me kanunet e gjakmarrjes! Allahu […]

Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët?

Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët? Muslimanët duhet të gjykojnë me Kuran (Librin e Allahut) dhe Sunnet (Fjalët, Veprat dhe qëndrimet e Profetit salAllahu alejhi ue selem). Allahu i Lartësuar thotë: “Gjykimi mes tyre (muslimanëve) është me atë që ka zbritur Allahu (Kuran dhe Sunnet).” Surja Maide, 49. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: […]

A e di ndokush dijen e fshehtë?

A e di ndokush dijen e fshehtë? Nuk e di dijen e fshehtë askush përveç Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Të Tij (Allahut) janë çelësat e Dijes së Fshehtë. Nuk e di atë vetëm se Ai (Allahu).” Surja Enam, 59. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)  ka thënë:  “Askush nuk e di […]