• Si e pranuan fenë Islame dy të krishterë në Jordani.

  • A ka gjynah në vendosjen e kamerave brenda xhamisë ashtu që të filmohet çdo gjë brenda saj?

  • Suneti, shkaku i ngritjes së këtij ummeti!

  • Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe

Si e pranuan fenë Islame dy të krishterë në Jordani.

Një shoku ynë i punës ishte i krishterë dhe shqiptoi dëshminë e besimit islam, morri gusl dhe fali namazin e drekës. Si mund ta kuptojmë sinqeritetin e tij në këtë çështje? Përgjigje: Nuk kërkohet prej teje të vlerësosh sinqeritetin e tij në këtë punë. Sinqeriteti i tij është punë e kujt? Punë e Zotit tonë. […]

Suneti, shkaku i ngritjes së këtij ummeti!

Suneti, shkaku i ngritjes së këtij ummeti! Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Bindjuni Allahut dhe bindjuni të Dërguarit’, e nëse ata kthejnë shpinën (refuzojnë), ai është përgjegjës vetëm për detyrën e tij (përcjelljen e shpalljes) dhe ju jeni përgjegjës për detyrën tuaj (bindjen ndaj Allahut dhe ndaj tij), e nëse i bindeni atij do të […]

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe

Dhjetë rregulla rreth qëndrueshmërisë në fe Autor: Abdurrazzak ibn Abdulmuhsin el Bedr (Allahu e ruajtë dhe na bëftë dobi me të) Me emrin e Allahut Mëshirëplotit të Gjithmëshirshmit. Me të vërtetë lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të veteve […]

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma – në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë – duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua […]

Historiku i numrave indianë dhe arabë

Historiku i numrave indianë dhe arabë. Bota islame sot përdor dy lloje numrash: numrat indianë dhe numrat arabë. Lloji i parë: Numrat indianë. Numrat indianë nga njëshi deri te nënta janë: ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩. Këta numra janë përdorur nga arabët e lindjes, myslimanët e Azisë qendrore dhe së fundi […]

A lejohet aborti për arsye shëndetësore, kur gruaja është në muajin e parë të shtatzënisë?

Dikush pyet: A lejohet aborti për arsye shëndetësore kur gruaja është në muajin e parë të shtatzënisë? Përgjigje: Aborti në islam, në përgjithësi konsiderohet krim i fshehtë sepse profeti -alejhi selam- e ka quajtur vendosjen e lëngut jashtë vendit të tij “Varrosje e fshehtë e fëmijëve” atëherë aq më tepër është krim nëse ai hiqet […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij, në moshën e rinisë, nga ndytësitë e injorancës

Nëntema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini, prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tone (alejhi selam) nga hisja e shejtanit dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]