• 43 shembujt e Kur’anit famëlartë

  • Kur konsiderohet njeriu udhëtar?

  • A është e lejuar të lexohet surja Jasin në momentet kur njeriu është duke dhënë shpirt?

  • Çfarë është sheriati (legjislacioni Islam)?

Nxitja e fëmijëve me stimuj në vlera monetare për mësimin e Kuranit.

Nxitja e fëmijëve me stimuj në vlera monetare për mësimin e Kuranit. Pyetje: “A më lejohet mua që tu jap para fëmijëve të mi, për t’i nxitur ata të përsërisin Kuranin që dinë përmendësh? Përgjigje: Është saktësuar tek Ebu Ubejdi në “Fedailul Kur’an” se Umeri (radijallahu teala anhu) u jepte parà hafizave të Kuranit, nga […]

A ka mundesi ne Islam tu paraprish njerezve me nje veper te mire?

A ka mundesi ne Islam tu paraprish njerezve me nje veper te mire? Po! Si rasti i atij qe ben nje veper te mire prej adhurimeve te sakta te Islamit dhe ata qe e shohin e ndjekin ate duke vepruar edhe ata te njejten gje. Allahu i Lartesuar thote: “(O Zot!) Na bëj prijës të […]

Cfare kuptimi ka thenia e Profetit “Gjuaj o Sad, tu bëftë kurban nëna dhe babai im!”

Pyetje: Es-Selamu alejkum. Qarkullon ne net një postim se pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i ka thënë Sad ibn Vekasit: Gjuaj o Sad, tu bëftë kurban nëna dhe babai im! Ju lutem si sqarohet kjo thënie? Përgjigje: Kuptimi i saj është: Jap nënën dhe babanë tim për te shpëtuar apo mbrojtur ty nga e keqja. […]

A ka në fe bidat (shpikje) të mirë?

A ka në fe bidat (shpikje) të mirë? Ne fe nuk ka shpikje të mirë. Allahu i Lartësuar thotë: “Sot plotësova për ju fenë tuaj dhe përsosa ndaj jush mirësinë time dhe zgjodha për ju Islamin si fe.” Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Largojuni shpikjeve te reja ne fe […]

43 shembujt e Kur’anit famëlartë

43 shembujt e Kuranit famëlartë Në suren El Bekare: “Rasti i tyre shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarr dhe, kur ai ua ndriçon ç’kanë rreth vetes, Allahu ua merr dritën, i lë në errësirë dhe ata nuk shohin asgjë!” [Bekare 17]. “Ose shëmbëllen me ata që, gjatë shtrëngatës nga qielli, shoqëruar me […]

Kur konsiderohet njeriu udhëtar?

Kur konsiderohet njeriu udhëtar?  Para se të fillojmë studimin e kësaj çështje duhet të dimë se kjo çështje është prej atyre çështjeve për të cilat dijetarët e islamit nuk janë në pajtim për shkaqe dhe arsye të ndryshme që do të njihemi më poshtë. Po e filloj në këtë mënyrë jo se kjo është e […]

Çfarë është bidati (shpikja ne fe)?

Çfarë është bidati (shpikja ne fe)? Bidati është ajo vepër për të cilën nuk ka argument në fenë tonë. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos ata kane idhuj qe ju ligjesojne ne fe vepra te cilat Allahu nuk i ka ligjësuar?!” Surja Shuraa, 21. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ai […]

Vlera e Xherir bin Abdullah el-Bexhelijji (Allahu qoftë i kënaqur prej tij)

138/159. (Sahih) Na ka treguar Muhamed bin Abdullah bin Numejr se ka thënë: Na ka treguar Abdullah bin Idris: Nga Ismail bin Ebi Khalid: Nga Kajs bin Ebi Hazim: Nga Xherir bin Abdullah el-Bexhelijji radijAllahu anhu se ka thënë: Asnjëherë nuk më ka ndaluar i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem të futem tek […]