• Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur

  • Ligjërata e fundit

  • Babai i imam Ghazalit

  • Sulejmani dhe milingona

Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur

Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur që të rregullojmë ato që kanë kaluar. Sepse “Punët llogariten sipas përfundimit” siç ka thënë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Dhe shpërblimi vjen sipas punëve më të mira që kemi bërë siç thotë Allahu i Lartësuar: “…që t’i shpërblejë […]

Eduaka e agjërimit

Edukatat e tij E ato janë gjashtë: E para: ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së tij saus: “Kush nuk e le fjalën e rrejshme dhe punën me të Allahu nuk ka nevojë që ai të lerë ushqimin dhe pijen e tij”[1] Dhe ka thënë Profeti saus: “Ndoshta ndonjë […]

Dobitë që ka agjërimi

Agjërimi ka shumë dobi, prej tyre: ngritja e gradave në Xhennet, fshirja e gjynaheve, dobësimin e epsheve, shtimin e shpërblimeve, zhdërvjelltësimin për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradave, kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – […]

Detyrueshmëria e agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të ruheni nga dënimi” (Bekarah: 183) Qëllimi është: nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehennemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve të cilat të çojnë […]

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes?

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes? Që hytbet të arrijnë qëllimin e tyre, kërkohet prej besimtarëve të heshtin gjatë kohës që imami ligjëron dhe të dëgjojnë me vëmendje fjalët e tij. Kjo porosi është përmendur në Kuran, ku thuhet: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!” suretu […]

Sa rekate duhet te fal kur imami harron te fali nje rekat?

Pyetje: Një imam në namazin e ikindisë harroi dhe fali tre rekate dhe pastaj dha selam. Ne i thamë qe ke falur tre rekate dhe të plotësojmë atë me një rekat tjetër dhe pastaj te bëjmë sehvi sexhde. Ai na tha: do ta falim nga e para se është prishur si namaz dhe ka argumente […]

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj.

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj. Emri [El-Xhumuah] në arabisht, apo [E Xhuma] në shqip, është emër islam, sepse ky emër nuk ka qenë njohur para islamit. Emri i hershëm i xhumasë tek arabët ka qenë [El-Urubeh] siç është edhe emri [E Premte] te shqiptarët. Ensarët (siç quhen banorët myslimanë të Medinës në […]

Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet këtij cikli formohen muajt dhe vitet. Grupimi i ditëve në javë ka lidhje me një realitet të vjetër historik dhe […]